آب و هوا به انگلیسی Weather

آب و هوا به زبان انگلیسی | انواع آب و هوا | مثال + ترجمه فارسی + تصویر

راه های بسیار زیادی برای توصیف آب و هوا در زبان انگلیسی، صحبت و سوال در مورد آن وجود دارد.
ابتدا انواع آب و هوا را بررسی میکنیم.

انواع آب و هوا به زبان انگلیسی

در قسمت اول مقاله، با دسته‌بندی انواع آب و هوا یادگیری آن را برای شما زبان آموزان عزیز آسان تر ساخته ایم و آنها را در بخش های آب و هوای صاف / ابری، بارانی، سرد، طوفانی و ترکیبی قرار داده ایم.

انواع آب و هوا به زبان انگلیسی

در قسمت اول مقاله، با دسته‌بندی انواع آب و هوا یادگیری آن را برای شما زبان آموزان عزیز آسان تر ساخته ایم و آنها را در بخش های آب و هوای صاف / ابری، بارانی، سرد، طوفانی و ترکیبی قرار داده ایم.

Clear or Cloudy

آب و هوای صاف / ابری

آب و هوای معنی جنس کلمه
Bright هوای روشن adjective
Sunny هوای آفتابی adjective
Clear هوای صاف، بدون ابر adjective
Fine هوای خوب adjective
Partially cloudy نیمه ابری adjective
Cloudy ابری adjective
Overcast شدیداٌ ابری adjective
Gloomy ابری و گرفته، تاریک و غم انگیز adjective
foggy مه غلیط adjective
Fog مه غلیط noun
misty مه سبک adjective
Mist مه سبک noun
hazy مه، بخار، موج گرما adjective
Haze مه، بخار، موج گرما noun

Types of Rain

آب و هوای بارانی

 

آب و هوای معنی جنس کلمه
Damp نمناک، مرطوب adjective
Drizzle باران ریز، نمنم باران verb/noun
Shower رگبار، بارندگی شدید به مدت کوتاه noun
Rain باران verb/noun
Downpour باران سنگین noun
Pour باران سنگین verb
It’s raining cats and dogs باران بسیار شدید است Idiom
Torrential rain باران شدید noun
Flood باران سیل آسا verb/noun

Cold stuff

آب و هوای سرد

 

آب و هوای معنی جنس کلمه
Blizzard کولاک noun
Frost یخبندان noun
Hail تگرگ verb
Hailstones تگرگ، دانه های تگرگ noun
Snow برف noun/verb
Snowflake دانه برف noun
Sleet بوران noun/verb

Types of Wind

انواع باد و آب و هوای طوفانی

 

دیگر کلمات مرتبط با آب و هوا در زبان انگلیسی

سوالات مربوط به آب و هوا

سوال ترجمه سوال
What’s it like out? هوا بیرون چطور است؟
How’s the weather? هوا چطور است؟
Beautiful day, isn’t it? روز زیبایی است، مگر نه؟
What is the weather expected to be like? هوا چطور خواهد بود؟
What’s the weather like? هوا چطور است؟
What’s the weather like in Paris in January? هوای پاریس در ماه ژانویه چگونه است؟
What is the weather doing? هوا چگونه است؟
It’s raining here. What’s it doing there? اینجا دارد باران میبارد، آنجا هوا چطور است؟
Beautiful day, huh? روز خوبی است، نه؟
What’s the weather forecast? پیشبینی هوا چگونه است؟
What about in summer? تابستان هوا چگونه است؟
How’s the weather in London in winter? هوای لندن در زمستان چطور است؟
Is it snowing outside? آیا بیرون برف میبارد؟
What’s the forecast for tomorrow? پیشبینی هوا برای فردا چگونه است؟
What’s the weather like in Germany? آب و هوای آلمان چطور است؟
Is it warm or cold? هوا گرم است یا سرد؟
Is it cloudy? آیا هوا ابری است؟
Is it snowing? آیا برف میبارد؟
Is it raining where you are? آیا جایی که تو هستی باران میبارد؟

 

جواب به سوالات مربوط به آب و هوا

به طور کلی سه ساختار متداول در توصیف شرایط آب و هوا وجود دارد:

It + BE (is, was, will be, etc.) + Adjectives (sunny, cloudy, rainy, etc)

مثال:

It’s sunny today.

امروز هوا آفتابی است.

The weather was snowy yesterday.

روز گذشته هوا برفی بود.

It will be rainy tomorrow.

فردا بارانی خواهد بود.

 

It + BE (is, was, will be, etc.) + a + Adjectives + day (morning/afternoon/night, etc)

مثال:

 

It is a gloomy afternoon.

بعد از ظهر تاریک و دلگیری است.

It will be a cloudy day tomorrow.

فردا هوا ابری خواهد بود.

It was a blustery night.

شب پرباد ای بود.

 

It + is/was + V-ing (snowing, raining, shining, etc.) (Now, زمان)

مثال:

It is snowy/snowing now.

هوا برفی است. الان برف میبارد.

It is windy.

هوا ابری است.

 

مثال در قالب جمله برای انواع آب و هوا

آب و هوای بارانی

It is raining.

It is rainy.

It is a rainy day/morning/afternoon/night/summer/winter/spring/ autumn/season.

There is heavy rain.

The rain is falling.

 

آب و هوای برفی

It is snowing.

It is snowy.

It is a snowy day/morning/afternoon/night/winter.

There will be heavy snow tomorrow.

The snow is falling down.

 

آب و هوای آفتابی

It (The sun) is shining.

It is sunny.

There is a sun after the storm.

 

آب و هوای طوفانی / مه آلود

It (The wind) is blowing.

It is windy.

It is a windy day.

There is a light wind blowing.

It is foggy.

It is a foggy day.

There is heavy fog outside.

 

آب و هوای ابری

It is cloudy.

It is a cloudy day.

It’s been cloudy for a week now. We need some sun!

It’s really cloudy out. I wonder if it will rain today.

There is a cloudy sky.

It’s pretty cloudy outside.

It’s partly cloudy.

There is an overcast sky today.

It’s mostly cloudy.

What gloomy weather we’re having!

It’s so gloomy.

 

آب و هوای صاف

They’re saying blue skies and hot!

They are calling for blue skies all week.

I think it’ll clear up later.

There is a sunny sky.

There is a clear sky.

It is clear.

The sun is very bright today.

It is a clear day.

 

آب و هوای سرد

It is cold.

It is a cold day.

It is getting colder.

It’s not snowing, but it is very cold.

It’s going to be even cooler on Monday.

It is frosty.

It is a frosty day.

Bit nippy today.

We’re in for frost tonight.

It is freezing in here

 

آب و هوای بسیار گرم / گرم

It is so hot today!

It’s sweltering.

It’s a sweltering day.

It’s so hot out there!

It is warm and sunny.

It will certainly be warm.

The forecast said it will be warm on Sunday.

It’s so hot today! I hope it’s warmer tomorrow.

 

آب و هوای شرجی

It’s so hot and humid outside. The air feels so thick and sticky.

It’s so humid out.

It is really humid. I really prefer the dry summer air.

There is a humid / damp summer here.

It is a dewy morning.

 

آب و هوای طوفانی

We just heard thunder, and a lightning storm is expected.

Suddenly a lightning flashed and we heard a loud of thunder yesterday.

There is almost non-stop lightning and thunder.

The lightning and thunder are continuing.

There is lightning outside right now.

انواع آب و هوا به انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی

انواع اسم های مربوط به آب و هوا به همراه صفت هایشان

اسم (noun) معنی اسم صفت (adjective) معنی صفت
rain باران rainy بارانی
snow برف snowy برفی
sun آفتاب sunny آفتابی
wind باد windy بادخیز
cloud ابر cloudy ابری
fog مه foggy مه آلود
gloom ابر gloomy ابری غلیظ
storm طوفان stormy طوفانی
frost یخ frosty یخ بندان
breeze نسیم breezy نسیم دار،خنک
mist مه misty مه آلود
drizzle   باران ریز drizzly بارانی
ice یخ icy بسیار سرد،یخی
freeze یخ زدن freezing بسیار سرد

دما

سوال پرسیدن درباره دما

It’s pretty cold / hot. What’s the temperature?

هوا بسیار سرد/گرم است. دما چقدر است؟

What is the temperature there?

آنجا دما چقدر است؟

 

جواب دادن درباره دما

It is 5 below. (-5 degrees)

زیر ۵ درجه است. منفی ۵ درجه است.

It’s 30 degrees Celsius.

۳۰ درجه سلسیوس است.

It’s maximum 45°F in the morning.

در صبح به حداکثر ۴۵ درجه فارنهایت میرسد.

It’s 20 degrees Fahrenheit.

 دما ۲۰ درجه فارنهایت است.

It’s two degrees above zero.

۲ درجه بالای صفر است.

It’s 35 below zero.

۳۵ درجه زیر صفر است.

    It is over 25.

بیشتر از ۲۵ درجه است.

 

اگر این مقاله ی آموزشی راجع به آب و هوا در زبان انگلیسی برات مفید بوده و ازش چیزی یاد گرفتی، خوشحال میشیم در قسمت پایین بهش رای بدی.
آب و هوا توی شهر شما الآن چه جوریه؟ توی کامنت ها به صورت انگلیسی به این سوال جواب بده

دیدگاهتان را بنویسید