آموزش احساسات مختلف به انگلیسی

احساسات و شخصیت افراد در انگلیسی بخشی از زبان است که شاید نادیده گرفته شود و شاید افراد بسیاری زبان انگلیسی را مجموعه ای از کلمات و جملات ببینند و نه چیزی بیشتر از آن! اما این کاملا اشتباه است. زبان بخش های منطقی و ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، و در نهایت احساسی مختلفی دارد. بله، یکی از بخش های مهم هر زبان فاکتور های احساسی آن است.

به همین دلیل، در این مقاله، سعی بر جمع آوری و ترجمه کلماتی بوده که مرتبط با احساسات و شخصیت افراد در انگلیسی می شوند. علاوه بر آن، برای یادگیری بهینه لغات، بهتر است فرم های مختلف یک مفهوم را در نقش های مختلف گرامری یاد بگیریم.

با توجه به این موضوع، در هرجایی که حس نیاز بوده، فرم های مختلف یک کلمه و مفهوم به همراه ترجمه آن به زبان فارسی قرار گرفته. به یاد داشته باشید که یادگیری این حجم از کلمات به یکباره ممکن نیست و بهتر است روی آن زمان بگذارید و چندین بار به این پست سر بزنید تا بتوانید کلمات جدید را در کنار لغات یاد گرفته شده استفاده و تثبیت کنید.

استفاده از یک ایده مرکزی (در اینجا، احساسات و کاراکتر و شخصیت) به یادسپاری و فراخوانی واژگان را آسانتر ساخته است.

feeling (noun) حس، احساس
feel (verb) احساس کردن
hunger (noun) گرسنگی
to be hungry (verb) گرسنه بودن
thirst (noun) تشنگی
thirsty (adjective) تشنه
sleepiness (noun) خواب آلودگی
to feel sleepy (verb) حس خواب آلودگی داشتن
tiredness (noun) خستگی
tired (adjective) خسته
to get tired (verb) خسته شدن
mood (noun) حس و حال، مود
boredom (noun) کسالت، بی حوصلگی
to be bored (verb) حوصله سر رفتن
seclusion (noun) انزوا
to seclude oneself گوشه نشینی گزیدن
to worry (make anxious) (verb) باعث نگرانی کسی شدن
to be worried (verb) نگران بودن
anxiety (noun) نگرانی
preoccupied (adjective) پرمشغله، دارای فکر درگیر
to be nervous (verb) عصبی بودن
to panic (verb) وحشت کردن
hope (noun) امید
to hope (verb) امید داشتن
certainty (noun) اطمینان
certain, sure (adjective) مطمئن
uncertainty (noun) عدم اطمینان
uncertain (adjective) نامطمئن
drunk (adjective) مست
sober (adjective) پاک (الکل و …)
weak (adjective) ضعیف
happy (adjective) خوشحال
to scare (verb) ترساندن
fury (madness), rage (noun) خشم شدید
depression (noun) افسردگی
discomfort (noun) ناراحتی (راحت نبودن)
comfort (noun) راحتی
to regret (verb) پشیمان/متاسف بودن، حسرت خوردن
bad luck (adjective + noun) شانس بد
sadness (noun) ناراحتی
shame (remorse) حسرت و پشیمانی
gladness (noun) خوشحالی
enthusiasm, zeal (noun) اشتیاق
enthusiast (noun) هواخواه و مشتاق یک موضوع
to show enthusiasm (verb) اشتیاق نشان دادن
character (noun) کاراکتر، شخصیت
character flaw (noun) نقص شخصیتی
mind (noun) ذهن
reason (noun) دلیل
conscience (noun) وجدان
habit (noun) عادت
ability (noun) توانایی
can (modal verb) مدال برای توانستن
patient (adjective) صبور
impatient (adjective) عجول، ناشکیبا
curious (adjective) کنجکاو
curiosity (noun) کنجکاوی
modesty (noun) حجب و حیا، تواضع
modest (adjective) فروتن
immodest (adjective) گستاخ و بی شرم
laziness (noun) تنبلی
lazy (adjective) تنبل
a lazy person (adjective + noun) یک فرد تنبل
cunning (adjective) مکار
distrust (noun) بی اعتمادی
distrustful (adjective) بی اعتماد
generosity (noun) سخاوت
generous (adjective) سخاوتمند
talented (adjective) با استعداد
talent (noun) استعداد
courageous (adjective) پر جرات
courage (noun) جرات
honest (adjective) راستگو
honesty (noun) راستگویی، صداقت
careful (cautious) (adjective) هوشیار، با دقت
brave (adjective) شجاع
serious (adjective) جدی
strict (adjective) سختگیر
decisive (adjective) قاطع
indecisive (adjective) مردد
shy – timid (adjective) خجالتی
shyness – timidity (noun) خجالت
(self) confidence اعتماد (به نفس)
to believe (verb) باور کردن / باور داشتن
trusting – naïve (adjective) زودباور
sincerely (adverb) با صداقت / صادقانه
sincere (adjective) مخلص / صادق
sincerity (noun) اخلاص / صداقت
open (adjective) روراست
calm (adjective) آرام
frank (adjective) رک و راست
absent-minded (adjective) سر به هوا
funny (adjective) بامزه
greed (noun) حرص و طمع
greedy (adjective) حریص و طماع
stingy (adjective) خسیس
evil (adjective) شر و شیطانی
stubborn (adjective) لجباز
unpleasant (adjective) ناخوشایند
selfish person (adjective + noun) فرد خودخواه
selfish (adjective) خودخواه
coward (noun) بزدل
cowardly (adjective) بزدلانه
pride (noun) غرور
proud (adjective) مغرور
to be proud (verb) مغرور بودن
successful (adjective) موفق
unsuccessful (adjective) ناموفق
scary (adjective) ترسناک
caring (adjective) دلسوز
energetic (adjective) پرانرژی
meticulous (adjective) پردقت (تا حدی وسواس گونه)
diligent (adjective) پرتلاش
dumb (adjective) احمق
imbecile (noun) (فرد) احمق
irritable (adjective) زودجوش و تحریک پذیر
enticing (adjective) وسوسه کننده
bewitching (adjective) افسونگر / مسحور کننده
gloomy (adjective) ناامید و افسرده کننده
dedicated (adjective) متعهد (به کار و …)

دیدگاهتان را بنویسید