آموزش کامل modal verbs + ویدیو

افعال مدال (modal verbs)، شامل افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to می شوند. این افعال توانایی، اجازه، امکان انجام و … را در جمله نشان می دهند. شکل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغییر می کند در نتیجه باید در زمان استفاده از آنها به زمان جمله توجه کرد.

ساختار گرامری

 • افعال مدال به صورت عمومی تنها در زمان حال در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند، و البته در سوم شخص مفرد پسوند –s نمی گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

He must do what he is told.

(او باید چیزی که به او گفته شده را انجام دهد.)
اما: (He musts …) اشتباه است.

 • برای منفی کردن یا سوالی کردن جملاتی که فعل مدال دارند نباید به آنها فعل کمکی اضافه کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

Max need not worry about his future.

(ماکس نیازی نیست در مورد آینده نگران باشد.)

Max must not touch any dangerous equipment.

(ماکس نباید هیچ تجهیز خطرناکی را لمس کند.)

Can Max change a tire?

(آیا ماکس می تواند تایر را عوض کند؟)

 • از فعل مدال همیشه به همراه فعل اصلی استفاده می شود (به جز در پاسخ کوتاه). فعل اصلی بدون to یا حرف اضافه دیگر به فعل مدال نسبت داده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Max can change tyres.

(ماکس می تواند تایرها را عوض کند.)
اما (Max can to change tyres.) اشتباه است.

درخواست و پیشنهاد

زمانی که سوال می کنیم یا درخواستی داریم معمولا میتوانیم بین دو شکل از فعل مدال انتخاب کنیم. یکی از شکل ها از دیگری محترمانه تر است اما هر دو دقیقا یک معنا را دارند. جدول زیر این افعال را مقایسه می کند.

شکل معمولی شکل محترمانه مثال
can (توانایی) could

Can you repair this flat tyre?
Could you repair this flat tyre?

(می توانی این چرخ پنچر شده را تعمیر کنی؟)

can (اجازه) may/might

Can we come in?
May/might we come in?

(می توانیم بیاییم تو؟)

shall should

Shall he pick the car up tomorrow?
Should he pick the car up tomorrow?

(آیا او می تواند فردا ماشین را تحویل بگیرد؟)

will would

Will the car be ready tomorrow?
Would the car be ready tomorrow?

(آیا ماشین تا فردا آماده خواهد بود؟)

 افعال May و Might

اجازه و نهی (رسمی)

May/ may not + شکل اصلی فعل

 • You may start your exam now.   می‌توانید الان امتحانتان را شروع کنید
 • You may not wear sandals to work.  شما اجازه ندارید در محل کار صندل بپوشید

درخواست مودبانه

May + فاعل + شکل اصلی فعل

 • May I help you?  می‌توانم کمکتان کنم؟

احتمال / احتمال منفی

May/ might + شکل اصلی فعل

 • We may go out for dinner tonight. Do you want to join us?  امشب احتمالا برای شام به بیرون می‌رویم. آیا می‌خواهی به ما ملحق شوی؟
 • Our company might get the order if the client agrees to the price.  اگر مشتری با قیمت موافقت کند، شاید شرکتمان سفارش بگیرد

May not / might not + شکل اصلی فعل

 • Adam and Sue may not buy that house. It’s very expensive.  آدام و سو شاید آن خانه را نخرند. خیلی گران است
 • They might not buy a house at all.  آنها شاید اصلا آن خانه را نخرند

برای پیشنهاد دادن (وقتی هیچ جایگزین بهتری وجود ندارد)

May as well/ might as well + شکل اصلی فعل

 • You may as well come inside. John will be home soon.  می‌شود بیایید داخل، جان به زودی به خانه می‌آید
 • We might as well take Friday off. There’s no work to be done anyway.  شاید هم جمعه را تعطیل کنیم، به هر حال کاری برای انجام دادن نداریم

پیشنهاد مودبانه

Might + شکل اصلی فعل

 • You might like to try the salmon fillet. It’s our special today.  شاید دوست داشته باشید فیله سالمون را امتحان کنید، پیشنهاد ویژه امروز ماست

تمرینات مربوط به may/ might

 1. May I sit here?
 2. They ______ finish the project on time. The main engineer is ill.
 3. You _____ want to stop by the museum gift shop on your way out.
 4. _____ I have your autograph?
 5. He _______ visit the Louvre. He’s in Paris anyway.
 6. You ______ park your car here. It’s reserved for guests of the hotel only.

جوابها:

 1. might not

یک فعل مدال (modal verb) یا معین نوعی فعل کمکی به حساب می‌آید که برای بیان توانایی، احتمال، اجازه یا الزام به کار برده می‌شود. عبارات کمکی یا (نیمه معین) برای بیان همان چیزها در افعال معین استفاده می‌شوند با این تفاوت که ترکیبی از افعال کمکی و حرف اضافه هستند.

فعلهای معین و نیمه معین در انگلیسی عبارتند از:

 1. Can/could/be able to
 2. May/might
 3. Shall/should
 4. Must/have to
 5. Will/would

۱-افعال Can، Could، Be able to

این افعال برای بیان گوناگونی عقاید در انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 

حال و آینده:

can/ can’t + شکل اصلی فعل

 • Tom can write poetry very well.  تام می‌تواند خیلی خوب شعر بسراید
 • can help you with that next week.  من می‌توانم هفته آینده به شما کمک کنم
 • Lisa can’t speak French.  لیزا نمی‌تواند انگلیسی صحبت کند

am‌/ is/ are/ will be + able to + شکل اصلی فعل

am not/ isn’t/ aren’t/ won’t be + able to + شکل اصلی فعل

 • Mike is able to solve complicated math equations.  مایک قادر نیست معادلات پیچیده ریاضی را حل کند
 • The support team will be able to help you in about ten minutes.  تیم پشتیبانی می‌توانند تا ۱۰ دقیقه دیگر به کمک ما بیایند
 • won’t be able to visit you next summer.  من نمی‌توانم تابستان آینده شما را ببینم

گذشته:

could/ couldn’t + شکل اصلی فعل

 • When I was a child I could climb trees.  وقتی بچه بودم، از درختها بالا می‌رفتم

Was/ were + able to + شکل اصلی فعل

Wasn’t/ weren’t + able to + شکل اصلی فعل

Hasn’t/ haven’t + been able to + شکل اصلی فعل

 • wasn’t able to visit her in the hospital.  من نتوانستم او را در بیمارستان ملاقات کنم
 • He hasn’t been able to get in touch with the client yet.  او هنوز نتوانسته با مشتری ارتباط برقرار کند

نکته: can و could علامت مصدر (to) و فعل کمکی will نمی‌گیرند.

 • نادرست: I can to help you this afternoon
 • درست: I can help you this afternoon
 • درست: I will (I’ll) be able to help you this afternoon

امکان/ عدم امکان

can/ can’t+ شکل اصلی فعل

 • You can catch that train at 10:43.  شما می‌توانید به قطار ساعت ۱۰:۴۳ دقیقه برسید
 • He can’t see you right now. He’s in surgery.  او نمی‌تواند شما را الان ببیند. او در اتاق عمل است

 

Could + شکل اصلی فعل

 • could fly via Amsterdam if I leave the day before.  اگر روز قبل عازم می‌شدم، می‌توانستم با پرواز آمستردام بروم

درخواست اجازه/ دادن اجازه

can + (فاعل + شکل اصلی فعل (غیر رسمی

 • Can you lend me ten dollars?  ممکن است ۱۰ دلار به من قرض بدهی؟

can + (شکل اصلی فعل (غیر رسمی

 • You can borrow my car.  تو می‌توانی ماشینم را قرض بگیری.

Could + (فاعل + شکل اصلی فعل (مودبانه

 • Could I have your number?  می‌توانم شماره شما را داشته باشم؟
 • Could I talk to your supervisor please?  می‌توانم با سرپرستتان صحبت کنم لطفا؟

پیشنهاد دادن

Could + (شکل اصلی فعل (غیررسمی

 • You could take the tour of the castle tomorrow.  شما می‌توانید فردا گشتی در قلعه بزنید

تمرینات مربوط به can، could و be able to

مانند مثالها، جای خالی را با شکل صحیح can و could پر کنید.

مثال:

 1. Ben could not help his little brother with his homework yesterday.
 2. Can I call you later tonight?
 3. _______ Tony run long distances when he was a boy?
 4. ______ you please call a tow truck for me? My car broke down. (polite)
 5. The students _______ to buy their textbooks today. The bookstore is all out of them.
 6. ______ you teach me how to fix my computer? You’re so good at it.
 7. ______ you ______ reach the customer if you call him at 4:00 his time?

جوابها:

 1. Could
 2. Could
 3. aren’t able
 4. Can
 5. Will/be able to

Must، Have to، Need to، Don’t have to، Needn’t

الزام یا ضرورت

حال و آینده:

Must/ have to/ need to + شکل اصلی فعل

 • You must have a passport to cross the border.  برای گذر از مرز، باید یک گذرنامه داشته باشید
 • Elisabeth has to apply for her visa by March 10th.  الیزابت باید تا ۱۰ مارس برای ویزا اقدام کند
 • need to drop by his room to pick up a book.  من باید به اتاقش بروم و یک کتاب بردارم

گذشته:

Had to/ needed to + شکل اصلی فعل

 • had to work late last night.  من باید دیشب تا دیروقت کار می‌کردم
 • needed to drink a few cups of coffee in order to stay awake.  باید چند فنجان قهوه می‌نوشیدم تا بیدار بمانم

نکته: have to و need to اغلب برای یک مفهوم به کار برده می‌شوند، اما در بسیاری از مواقع، need to برای بیان چیزی که ضرورت کمتری دارد و چیزی که شما در آن حق انتخاب دارید، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Must + شکل اصلی فعل

 • Thomas has lived in Paris for years. His French must be very good.  توماس چند سال در پاریس زندگی کرده است. زبان فرانسوی‌اش باید خیلی بهتر باشد.

برای ترغیب کردن

Must/ have to + شکل اصلی فعل

 • You must try this wine. It’s excellent.  باید این شربت را امتحان کنید، عالی است
 • You have to visit us while you’re in town.  تا وقتی در این شهر هستید، باید به ما سر بزنید

غیرمجاز یا ممنوع کردن

Must not/ mustn’t + شکل اصلی فعل

 • You must not drive over the speed limit.  نباید با سرعت بیشتر از حدمجاز برانید
 • You mustn’t leave medicines where children can get to them.  نباید داروها را در جایی قرار دهید که کودکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند

عدم ضرورت

Don’t/ doesn’t/ didn’t + have to + شکل اصلی فعل

 • You don’t have to park the car. The hotel valet will do it for you.  لازم نیست اتومبیلتان را پارک کنید، پیشخدمت هتل این کار را برایتان انجام می‌دهد
 • Tim doesn’t have to go to school today. It’s a holiday.  لازم نیست تام به مدرسه برود، امروز تعطیل است
 • You didn’t have to shout. Everyone could hear you.  لازم نبود داد بزنی، همه می‌توانند صدایت را بشنوند

Needn’t + شکل اصلی فعل

 • You needn’t worry about me. I’ll be fine.  لازم نیست نگران من باشید، خوب میشوم

تمرینات مربوط به must، have to، need to، don’t have to، needn’t

همانند مثال، جای خالی را با یکی از افعال معین زیر پر کنید:

must, must not, have to, has to, don’t have to, doesn’t have to, needn’t

ممکن است بیشتر از یک جواب صحیح داشته باشند.

مثال:

 1. Shira doesn’t have to drive to the airport. She’s going by taxi.
 2. You must speak politely to the customers.
 3. You ______ tell Anna about the party tomorrow night. It’s a surprise! (must not, need to, doesn’t have to)
 4. Tina _______ register for her classes on Monday, otherwise she won’t get a place in them. (doesn’t have to, mustn’t, has to)
 5. You ________ send that fax. I’ve already sent it. (must, will have to, don’t have to)
 6. A dog ______ get special training in order to be a guide dog. (must, need to, don’t have to)
 7. Jeremy _______ get up early tomorrow. His class was cancelled. (mustn’t, doesn’t have to, don’t need to)

جوابها:

 1. must not
 2. has to
 3. don’t have to
 4. must
 5. doesn’t have to

افعال shall، should و ought to

برای ارائه کمک یا پیشنهاد مودبانه (وقتی کاملا از جواب مثبت مطمئن هستید)

Shall + فاعل + شکل اصلی فعل

 • Shall we go for a walk?  می‌شود برویم پیاده‌روی؟

نکته: shall تنها با I یا we به کار برده می‌شود. این فعل به جای will فقط در حالت رسمی انگلیسی استفاده می‌شود.

برای ارائه کمک یا پیشنهاد مودبانه (وقتی کاملا از جواب مثبت مطمئن هستید)

Should + فاعل + شکل اصلی فعل

 • Should I call a doctor?  به دکتر زنگ بزنم؟

پیش‌بینی یا انتظاری که رخ خواهد داد

Should/ shouldn’t + شکل اصلی فعل

 • The proposal should be finished on time.  پروپوزال باید سر موقع به اتمام برسد
 • shouldn’t be late. The train usually arrives on time.  نباید دیر کنم، قطار معمولا سر موقع حرکت می‌کند

برای مشاوره دادن

Should/ ought to + شکل اصلی فعل

 • You should check that document before you send it out.  باید آن سند را قبل از فرستادن، چک کنم
 • You ought to have your car serviced before the winter.  شما باید قبل از زمستان اتومبیلتان را سرویس کنید

برای مشاوره دادن (درباره چیزی که فکر می‌کنید اشتباه یا غیرقابل قبول است)

Shouldn’t + شکل اصلی فعل

 • James shouldn’t teach him words like those.  جیمز نباید چنین کلماتی را به او یاد بدهد

تمرینات مربوط به should، shouldn’t و ought to

 1. He shouldn’t encourage such bad behavior.
 2. You _____ get your teeth cleaned at least once a year.
 3. The house ______ be ready to move into by next month. It’s almost finished.
 4. Ron ________ to improve his attitude. If he doesn’t, he might get fired.
 5. ________ I get your jacket? It’s cold in here.
 6. You ________ put your feet on the table. It’s not polite.

جوابها:

 1. should
 2. should
 3. ought
 4. shall
 5. shouldn’t

افعال کمکی Will/ Would

Will/ won’t + شکل اصلی فعل

 • John will pick you up at 7:00am.  جان ساعت ۷ صبح تو را خواهد برد
 • Beth won’t be happy with the results of the exam.  بت از نتایج امتحان راضی نخواهد بود

درخواست یا بیان مودبانه

Will/ would + شکل اصلی فعل

 • Will you please take the trash out?  این آشغال را بیرون می‌اندازی (خواهی انداخت) لطفا؟
 • Would you mind if I sat here?  اشکالی ندارد اگر اینجا بنشینم؟

کارهایی که در گذشته به صورت عادت بوده‌اند

Would/ wouldn’t + شکل اصلی فعل

 • When I was a child, I would spend hours playing with my train set.  وقتی بچه بودم، ساعتها با قطارم بازی می‌کردم
 • Peter wouldn’t eat broccoli when he was a kid. He loves it now.  پیتر وقتی بچه بود، بروکلی نمی‌خورد. اما الان عاشق آن است

تمرینهای مربوط به will و would

جای خالی را با کلمات will، won’t، would و wouldn’t پر کنید.

مثال:

 1. Will you please help me lift this box?
 2. I ______ like to order the onion soup please.
 3. The manager _______ be pleased to hear that a customer slipped on the wet floor.
 4. _______ it be okay if I slept here tonight?
 5. When Igor lived in Russia, he ________ call his mother as often as he does now.
 6. I can assure you sir, the order ______ be shipped out tonight.

جوابها:

 1. would
 2. won’t
 3. would
 4. wouldn’t
 5. will

دیدگاهتان را بنویسید