اعضای خانواده به انگلیسی Family Members

معادل فارسی تلفظ آمریکایی واژه انگلیسی
خانواده ˈfæməli
family
پدر ˈfɑːðər
father
مادر ˈmʌðər
mother
والدین، پدر و مادر ˈperənt
parents
برادر ˈbrʌðər
brother
خواهر ˈsɪstər
sister
پسر sʌn
son
دختر ˈdɔːtər
daughter
شوهر ˈhʌzbənd
husband
زن waɪf
wife
پدر بزرگ ˈɡrændˌfɑːðər
grandfather
مادر بزرگ ˈɡrænˌmʌðər
grandmother
نوه پسر ˈɡrænsʌn
grandson
نوه دختر ˈɡrænˌdɒːtər
granddaughter
نوه ˈɡræntʃaɪld
grandchild
عمو، دایی ˈʌŋkəl
uncle
خاله، عمه ænt
aunt
فرزند عمو، دایی، خاله یا عمه ˈkʌzən
cousin
پسر برادر یا خواهر ˈnefjuː
nephew
دختر برادر یا خواهر niːs

niece

در مورد نسبت های خانوادگی در انگلیسی

در فرهنگ انگلستان، ساختارهای خانوادگی اهمیت کمتری داشتند به همین دلیل جزئیاتی که ما در زمینه پیوندهای خانوادگی داریم در زبان انگلیسی دیده نمی شود. برای بسیاری از نسبت های خانوادگی از کلمات مشابهی استفاده می شود. شاید برای شما این سوال پیش آید که پس چطور متوجه می شوند که چه کسی عمو و چه کسی دایی است؟ واقعیت این است که متوجه شدن چنین جزئیاتی اصلا برای آنها اهمیتی ندارد. (برای ما با توجه به قواعد فرهنگی محرم و نا محرم ، دانستن این جزئیات بسیار مهم بوده!)

کمی تمرین برای یادگرفتن بهتر نسبت های خانوادگی

اعضای خانواده در زبان انگلیسی

تصویر زیر نسبت های بین افراد را نشان میدهد. با استفاده از واژه هایی که یاد گرفتیم سعی می کنیم بفهمیم هر کسی با فرد دیگر چه نسبتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

Sarah برای Paul: daughter

(سارا می شود دختر پال.)

William برای John: grandfather

(ویلیام می شود پدربزرگ جان)

Paul برای John: brother

(پال می شود برادر جان)

حالا که بازی را یاد گرفتید خودتان سعی کنید نسبت بین افراد را بنویسید.


برای اطلاعات بیشتر

واژه انگلیسی توضیحات
father father مثل پدر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. daddy یا dad معادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید. از father برای اشاره کردن به کشیش ها و مقامهای مذهبی مذهب کاتولیک هم استفاده می شود.
mother mother مثل مادر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. mummy یا  mumمعادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید.
parents یک اسم جمع است. از همین اسم می توان به صورت مفرد هم استفاده کرد که به معنای “والد” خواهد بود. یعنی هر یک از پدر و مادر.
brother از brother جدا از نشان دادن نسبت خانوادگی برادری برای نشان دادن دوستی های عمیق هم استفاده می شود. برای نشان دادن چنین روابطی شکل کوتاه شده همین واژه به صورت bro (چیزی مثل به “داداش” در فارسی) بیشتر استفاده می شود.
sister شکل کوتاه شده sister که به صورت sis نوشته می شود به اندازه bro کاربردی نیست.
son در فارسی پسر دو معنا دارد. اولی به انسان مذکر کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه son تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن boy گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.
daughter در فارسی دختر هم دو معنا دارد. اولی به انسان مونث کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه daughter تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن girl گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.
wife واژه زن در فارسی دو معنی دارد. اولی به انسان بالغ مونث گفته می شود و دومی یک نسبت خانوادگی را نشان می دهد (همسر). واژه wife تنها معادل نسبت خانوادگی است. برای انسان مونث بالغ در انگلیسی از واژه woman استفاده می شود.
 grandson/ granddaughter ما در فارسی برای نسبت نوه جنسیت نداریم. در انگلیسی برای نوه دختر و پسر دو واژه متفاوت وجود دارد.
grandchild واژه grandchild معادل نوه در فارسی است. یعنی جنسیت در آن اهمیتی ندارد.
uncle واژه uncle به جز دایی و عمو برای شوهر خاله و شوهر عمه هم استفاده می شود (در درس به آن اشاره نکردیم چون احتمالا دیگر خیلی از دست انگلیسی ها عصبانی می شدید!). در ضمن معمولا افرادی که رابطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان uncle شناخته می شوند.
aunt واژه aunt به جز خاله و عمو برای زن دایی و زن عمو هم استفاده می شود. در ضمن معمولا افرادی که رابطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان aunt شناخته می شوند.
cousin واژه cousin جنسیت ندارد. تمام فرزندان عمو، دایی، خاله و عمه به عنوان cousin شناخته می شوند. از آنجا که در مسیحیت ازدواج با این نسبت خلاف است، این نسبت خانوادگی اهمیت خاصی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید