حروف اضافه مکان Prepositions of Place

آموزش گرامر حروف اضافه مکان  Prepositions of Place

حروف اضافه مکان و حرکت

at – in – on

حروف اضافی متعددی را می‌توان برای بیان مکان استفاده کرد که از میان آنها حروف at، in و on بیشترین کاربرد را دارند.

at: اماکن یا نقاط خاص

برای صحبت دربارۀ مکان‌های خاص از حرف اضافی at استفاده می‌کنیم.

The postman is at the door.

There is a supermarket at the end of the street.

آدرس دقیق

آدرس دقیق یعنی آدرسی که شامل پلاک و خیابان باشد.

He lives at number 55 Main Street.

اگر آدرس دقیق را ندانیم، و فقط اسم خیابان را بدانیم باید از حرف اضافی on استفاده کنیم.

He lives on Main Street.

رویداد‌ها

برای بیان حضور در رویداد‌های مختلف از حرف اضافی at استفاده می‌کنیم.

I was at a party last night.

ساختمان‌هایی که در آنها رویداد یا فعالیت مشخصی انجام می‌شود

اگر شخصی به مکانی مراجعه کرده و می‌خواهیم این مکان را به طور کلی بیان ‌کنیم، از at استفاده می‌کنیم. اگر در این حالت از at استفاده کردیم، مهم نیست که شخص مورد نظر داخل یا خارج ساختمان است و تنها بیان می‌کنیم که شخص کجا رفته است.

Mark: Hello David. Is Jane here?

David: Jane isn’t here. She’s at the library with her friends.

اگر هدفمان بیان دقیق مکانی باشد که شخص در آنجاست، می‌توانیم از حرف اضافی in استفاده کنیم تا به طور خاص تاکید کنیم که شخص داخل ساختمان ‌است.

Mark: Hello Sarah. Have you seen Jane? Where is she?

Sarah: Hi Mark. Yes, she is in the library.

در نتیجه، هنگام صحبت درباره ساختمان‌ها، از at برای توصیف کلی مکانی که شخصی به آنجا رفته استفاده می‌شود، و از in برای تاکید بر داخل ساختمان بودن استفاده می‌شود.

 

in: مکان‌های بسته و مکان‌های بزرگ که مرز مشخص دارند

برای صحبت از فضا‌های بسته و محدود یا فضا‌های بزرگ که مرز مشخص دارند از in استفاده می‌کنیم.

The dog is in the garden.

David’s car is in the car park.

Let’s go for a walk in the forest.

شهر‌ها

برای صحبت دربارۀ شهر‌ها، استان‌ها، کشور‌ها و سایر مکان‌های جغرافیایی از in استفاده می‌کنیم.

John was born in London.

Now, he lives in Brazil.

on: سطوح

حرف اضافی on برای توصیف سطوح به‌کار می‌رود.

There’s a clock on the wall.

There’s a bag on the floor.

اتصال

اگر چیزی به چیز دیگر متصل باشد یا تماس فیزیکی داشته باشد، برای توصیفش از حرف اضافی on استفاده می‌کنیم.

She is wearing a ring on her finger.

 

نزدیک رودخانه یا ساحل

اگر مکانی یا چیزی در مجاورت رودخانه یا ساحل دریا باشد برای توصیفش از on استفاده می‌کنیم.

London is on the River Thames.

We spent hours relaxing on the beach.

در پایان یادآوری می‌کنیم که معمولا حروف اضافی وابسته به افعال در به‌کار‌گیری اولویت دارند.

The train from Manchester to London stops at Birmingham.

در مثال فوق، اگر‌چه بیرمنگام شهر است، به دلیل استفاده از فعل stop از حرف اضافی at استفاده می‌شود.

Location, Direction and Movement

 

پس از بررسی حروف‌اضافه at ،in و on؛ حال به باقی حروف اضافی که برای بیان مکان، جهت و حرکت به‌کار می‌روند می‌پردازیم.

 

by, next to, beside, near در کنارِ، در نزدیکیِ

He lives in the house by/next to/beside/near the river.

between: بینِ، میانِ

The town lies halfway between Rome and Florence.

behind: پشتِ

Our house is behind the supermarket.

in front of: جلوی

A tall man was sitting in front of me.

under: زیرِ

The cat is sleeping under the chair.

below: پایین‌تر از چیزی دیگر

The plane is just below the clouds.

 

over: بالا‌تر از چیز دیگر، گاهی به طوری که آن را پوشش دهد

She held the umbrella over both of us.

above: بالاتر از چیز دیگر ولی نه به‌طور مستقیم

The picture hangs above my bed.

across: (حرکت) از یک جهت چیزی به جهت دیگر

He sailed across the Atlantic.

through: (حرکت) از یک سمت یا سوی چیزی به‌طرف سوی دیگر

They walked slowly through the woods.

to: (حرکت) به سوی

I enjoyed travelling to Australia.

into: (حرکت) به سمت داخل یا مرکز

You shouldn’t go into the castle.

towards: (حرکت) به سمت چیزی یا شخصی

She stood up and walked towards him.

onto: (حرکت) بر روی سطح یا مکان

I slipped as I stepped onto the platform.

from: برای نشان‌دادن مبدا شخص یا چیزی

What time does the flight from Amsterdam arrive?

  • حروف اضافی که با کلمه (حرکت) نشان‌داده شده‌اند، باید همراه فعلی به‌کار روند که حرکت را نشان دهد، مثل: go، walk، drive

دیدگاهتان را بنویسید