حواس پنجگانه به انگلیسی

📚 حواس پنجگانه انسان به زبان انگلیسی

 

The eyes give us a sense of sight.
🔵 بینایی

The ears give us the sense of hearing.
🔵 شنوایی

The nose gives us a sense of smell.
🔵 بویایی

The tongue gives us a sense of taste.
🔵 چشایی

The skin gives us the sense of touch.
🔵 لامسه

Touch لمس

to touch لمس
to feel احساس
rough خشن
smooth صاف

 

My skin feels rough.
پوست من احساس خشن است.

 

numb بی حس
sensitive حساس
to tingle احساس سوزش و

 

My foot is asleep. I can’t feel a thing.
پای من خواب است. من می توانم یک چیز را احساس نمی کنند.

 

 

My hands are tingling.
دست من احساس سوزن سوزن شدن است.

 

Sight نظر
to stare از روی تعجب و یا ترس نگاه کردن
to glance نگاه
to squint لوچ
to blink چشمک زدن
to wink چشمک

 

It’s not polite to stare
مودب به روی تعجب و یا ترس نگاه کردن نیست.

 

 

Roger glanced at the mysterious woman.
راجر نگاه زن مرموز.

 

blind کور
color blind رنگ کور
eyesight بینایی
vision دید
far-sighted دور اندیش
short-sighted کوته بینانه

 

We were blinded by the intense light.
ما نور شدید کور شد.

 

 

My vision is 20/20.
دید من 20/20 است.

 

 

About 8 percent of males are color blind.
در باره

 

 

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can’t see a thing .
او واقعا فقیر چشم دید. بدون عینک خود را او می تواند یک چیز نمی بینم.

 

visible قابل رویت
invisible مخفی
bright روشن
dim کم نور
light نور
dark تاریک

 

The search party squinted in the bright sun.
حزب جستجو در خورشید روشن squinted است.

 

Hearing شنوایی

deaf کر
deafness ناشنوایی
hard of hearing کم شنوا
hearing-impaired کم شنوا

 

Grandpa is a little hard of hearing.
پدر بزرگ سخت کمی از شنیدن است.

 

 

His hearing is very acute
شنوایی او بسیار حاد است

 

Expressions

 

I’m all ears. What did you want to tell me?
من همه گوش هستم. چه شما می خواهید به من بگویید؟

 

silent خاموش
silence سکوت
quiet ساکت
loud با صدای بلند
soft نرم
deafening پر سر و صدا
audible قابل شنیدن

 

She can’t bear silence.
او می تواند سکوت را تحمل نمی کند.

 

 

Speak softly. We’re in a library.
نرمی سخن بگو. ما در کتابخانه هستیم.

 

 

The sound of the explosion was deafening.
صدای انفجار پر سر و صدا بود.

 

 

The radio was barely audible.
رادیو به سختی قابل شنیدن بود.

 

 

He’s out of earshot. He won’t be able to hear you.
او از <u>گوش رس</u> است. او قادر نخواهد بود شما را بشنود.

 

Smell بو

odor بو
scent عطر
smell بو
stink تعفن
stench بوی بد
fragrance عطر
BO (body odor) بو (بوی بدن)
to smell بو
to stink تعفن

 

That smells wonderful.
که بوی فوق العاده است. <br>

 

 

That smells bad.
که بوی بد است.

 

By itself, “smell” is negative.

 

You smell.
شما بوی.

 

 

What’s that smell?
که بوی چه خبر؟

 

 

That stinks.
این نامطلوبمان.

 

 

His socks are stinky.
جوراب خود را بد بو هستند.

 

 

The stench of the sewer drifted over to our table.
بوی فاضلاب زیرفشار به میز ما.

 

 

People can usually identify the scent of their spouse.
مردم معمولا می توانید بوی همسر خود را تشخیص دهد.

 

Taste طعم
Meals
meal وعده غذا
feast روزه
five course meal پنج وعده غذایی
appetizer اشتها آور
the main course غذای اصلی
desert دسر

breakfast صبحانه
lunch نهار
supper شام
dinner شام
snack خوراک مختصر
junk food مواد غذایی آشغال
to snack خوراک مختصر

 

If you snack between meals, you might gain weight.
اگر شما بین وعده های غذایی میان وعده، شما ممکن است وزن به دست آورید.

 

to taste طعم
taste طعم
flavor طعم
tasty خوش طعم
flavorful مزه
delicious لذیذ

 

Your soup tastes delicious.
سوپ شما طعم خوشمزه است.

 

sweet شیرین
sour ترش
salty شور
bitter بهتر
hot داغ
spicy تند

 

The dish is very hot.
ظرف بسیار داغ است..

 

 

It’s spicy
این تند.

 

texture بافت
crispy ترد
crunchy ترد
mushy احساساتی
edible خوراکی
inedible غیر قابل خوردن
fresh تازه
stale بیات

 

The chips are stale.
تراشه های کهنه می باشد.

 

 

Yuck! This food is barely edible.
اوه! این غذا به سختی خوراکی است.

 

nutritious مغذی
nutrition تغذیه
malnutrition سوء تغذیه
nourishing تغذیه
vegetarian گیاه خواری
vegan گیاهخواری

دیدگاهتان را بنویسید