شکل های هندسی به انگلیسی Shapes

اشکال هندسی به انگلیسی

در این آموزش انگلیسی مکالمه می خوایم ۲۰ نوع ازکلمات مختلف و پرکاربرد مربوط به اشکال هندسی رو به انگلیسی مرور کنیم:

Circle / دایره
Triangle / مثلث
Rectangel / مستطیل
Ellipse / بیضی
Square / مربع
Right triangle / مثلث قائم الزاویه
Parallelogram / متوازی الاضلاع
Heart / قلب
Rectangular prism / مکعب مستطیل
Cone / مخروط
Cylinder / استوانه
Star / ستاره
Trapezoid / ذوزنقه
Rhombus / لوزی
Cube / مکعب
Pentagon / پنج ضلعی
Hexagon / شش ضلعی
Heptagon / هفت ضلعی
Octagon / هشت ضلعی
Decagon / ده ضلعی
اشکال هندسی به انگلیسی

 

 

اشکال هندسی به انگلیسی

 

 

اشکال هندسی به انگلیسی

 

 

اشکال هندسی به انگلیسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید