گرامر have to و has to+ ویدیو

در این درس زبان انگلیسی در وب سایت EE4U قصد دارم موارد کاربردی فعل have یا به عبارتی گرامر have و has و had
را برای شما بیان کنم .

هر سه مدل این افعال از مصدر فعل to have ساخته می شوند و به معنای داشتن می باشند . هر سه نشان دهنده مالکیت هستند و برای ساخت “perfect tenses ” به کار می رود. فعل had گذشته have است.

 

تفاوت have و has و had چیست؟

 

به طور کلی فعل have به دو صورت به کار برده می شود :

۱- به عنوان فعل اصلی (main verb ) که نشان دهنده مالکیت یک چیز یا حس و…است.به مثال های زیردقت کنید در همه ی آنها فعل have نقش فعل اصلی را دارد.

• I have a pen

• I have a headache

• I have a job

 

۲- به عنوان فعل کمکی ( auxiliary verb ) که به همراه شکل سوم فعل ( ( past. Participle برای ساختن زمان حال کامل (present perfect ) و یا گذشته کامل ( past perfect ) به کار می رود.

به عنوان مثال

• I have studied English

• She has been in Paris

• They have seen that movie

• You had visited Italy

• She had gone to London

همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید در تمامی مثال ها افعال have /has/had نقش فعل کمکی را دارند و افعال studied,been,visited,gone,seen نقش گذشته سوم ( past. Participle ) را دارند.

فعل Have

فعل have با اسامی جمع و ضمایر I, you, we , they به کار می رود .به عنوان مثال:

• they have met at 10

• surgeons have a hard job

• we have a lot of chocolate in the refrigerator

 

فعل Has

فعل has با اسامی مفرد و ضمایر he, she , it , who به کار می رود.

دقت داشته باشید که ممکن است به عنوان مثال به جای ضمیر she اسم Sara گذاشته شود و یا به جای he اسم Ali به کاربرود که باز هم فعل مفرد می گیرد. اما اگرhe و she به عنوان دو ضمیر مفرد باهم ترکیب شوند فعل به صورت جمع به کار می رود.

 

• Both he and she can have it now

• Both Mina and Ali have studied biology

نکته ۱:در جملات سوالی از have استفاده می کنیم.

• Does he have the basketball?

• Can she have the marker?

• Would he have gone out if he had done his homework?

نکته ۲: بعضی کلمات و اسم ها می توانند هم فعل مفرد و هم فعل جمع بگیرند .باید با توجه به معنای جمله نوع فعل را مشخص کنیم:

• The group has gone away.

• The group has gone to different classes.

 

در جمله اول group به عنوان یک کل و یک مجموعه است و فعل مفرد می گیرد.و در جمله دوم group به تک تک اعضای گروه اشاره می کند و فعل جمع می گیرد.

 The group have gone to different classes.

مخفف های have و has و had

I have = I’ve

You have= you’ve

We have = we’ve

They have =they’ve

He has = he’s

It has = it’s

Has not= hasn’t

Have not =haven’t

Had not = hadn’t

گرامر have to

از فعل کمکی have to برای بیان اجبار و ضرورت در انجام کاری استفاده می کنیم. فرمول زیر نحوه استفاده از آن است:

 

فعل اصلی + فعل کمکی has to / have to + فاعل

I have to visit the doctor today

He has to drive fast

They have to study hard

فعل اصلی + doesn’t have to/don’t have to+ فاعل

I don’t have to wake up early tomorrow

She doesn’t have to go to school this week

They didn’t have to wear a jacket

 

نکته مهم گرامر have got

انگلیسی زبانان در مکالمات عامیانه خود به جای have از have got و به جای have to از have got to استفاده می کنند در عمل این عبارت ها هیچ فرقی با هم ندارند .

Have = have got

Have to = have got to

• I have a cellphone = I’ve got a cellphone

• She has no time to take a nap = she’s got no time to take a nap

• He had to deliver his assignments = he’d got to deliver his assignments

امیدوارم این مطلب برای تان مفید بوده باشد. برای تمرین بیشتر این مثال ها را حل کنید.

۱-Africa —–a very amazing tradition

۲-the clerks ——- to arrive at 7 am

۳—– got a moment?

۴—– the rain stopped?

۵-we —- a busy week last month.

چنانچه بعد از  have و has از حرف اضافه to  استفاده کنیم معنی  must ( مجبوربودن ) را می دهد و می توان از

have got to , has got to نیز به جای آن استفاده کرد. مثال :

I must go now

I have to go now

I have got to go now

من باید حالا بروم.

 

he must go now

He has to go now

He has got to go now

او باید حالا برود.

فعل های has to و have to

have tohas to در زمان حال ساده

I have to get up early

جمله مثبت

I do not have to get up early

جمله منفی

?Do I have to get up early

سوالی

فعل های has to و have to

فعل  had to در زمان گذشته

I had to get up early

جمله مثبت

I did not have to get up early

جمله منفی

?Did I have to get up early

سوالی

فعل های has to و have to

زمانی که  did  در جمله سوالی زمان گذشته به کار رود had to  تبدیل به  have to  می شود.

he had to go to school.

did he have to go to school?

زمانی که  does , do  در جمله سوالی زمان حال ساده به کار روند فقط از  have to استفاده می کنیم.

ساختار گرامر must در انگلیسی

فعل کمکی «must» رایج‌ترین و پرکاربردترین روش بیان ضرورت انجام کار است. به عبارت دیگر، فعل کمکی «must» این مفهوم را منتقل می‌کند که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و باید عمل انجام شود. از  گرامر must فقط برای «زمان حال ساده» (Present Simple) و برای توصیف ضرورت انجام کاری در حالت کلی یا دائمی یا در «زمان آینده نزدیک» (Future Tense) استفاده می‌کنیم. ساختار گرامر must بسیار ساده است، زیرا برای همه فاعل‌ها به یک شکل به کار می‌رود. در جدول زیر، ساختار گرامر must را مشاهده می‌کنید.

جمع

(Plural)

 مفرد

(Singular)

We must work I must work
You must work You must work
They must work He/She/It must work

در ادامه، به چند مثال توجه کنید تا با ساختار گرامر must بیشتر آشنا شوید. در نظر داشته باشید که در همه جمله‌ها، بعد از «must» از شکل ساده فعل استفاده شده است.

When you drive you, must wear a seatbelt.

هنگام رانندگی باید کمربند ایمنی ببندید.

They must hand in their projects before the 8th of June.

آن‌ها باید پروژه‌های خود را قبل از 8 ژوئن تحویل دهند.

I must remember to send a birthday card to my Dad.

باید یادم باشد که برای پدرم کارت تولد بفرستم.

He must study harder if he wants to pass the exam.

اگر می‌خواهد در امتحان قبول شود، باید بیشتر درس بخواند.

We must get to the airport two hours before the flight.

باید دو ساعت قبل از پرواز، به فرودگاه برسیم.

گرامر must در جملات منفی

برای منفی کردن جملاتی که فعل کمکی «must» در آن‌ها به کار رفته، معمولاً از شکل کوتاه شده «mustn’t» و در برخی موارد از شکل بلند آن «must not» استفاده می‌کنیم. در جدول زیر، ساختار جملات منفی با «mustn’t» آمده است.

جملات منفی (Negative Statements)
We mustn’t move I mustn’t move
You mustn’t move You mustn’t move
They mustn’t move He/she/It mustn’t move

از «mustn’t» برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که نباید انجام شوند یا انجام دادن آن‌ها ممنوع است، مانند مثال‌های زیر:

When the traffic lights are red, you mustn’t go.

وقتی چراغ راهنمایی قرمز است، نباید بروید.

They mustn’t use their mobile phones during lessons.

آن‌ها نباید در طول درس از تلفن همراه خود استفاده کنند.

We mustn’t stand up while the plane is taking off.

ما نباید هنگام برخاستن هواپیما [از جای خود] بلند شویم.

I mustn’t drink any more coffee, otherwise I won’t sleep tonight.

من دیگر نباید قهوه بخورم، وگرنه امشب خوابم نمی‌برد.

She mustn’t go outside without a jacket. It’s really cold.

او نباید بدون کاپشن بیرون برود. واقعاً سرد است.

Passengers must not lean on the doors.

مسافران نباید به درها تکیه دهند.

گرامر must در جملات پرسشی

از گرامر must می‌توان در جملات پرسشی نیز استفاده کرد، اما در زبان انگلیسی چندان رایج نیست. برای ساختن این جملات، جای فاعل و «must» را عوض می‌کنیم. در جدول زیر، جملات پرسشی با «must» را مشاهده می‌کنید.

جملات پرسشی (Questions)
Must we go? Must I go?
Must you go? Must you go?
Must they go? Must he/she/it go?

در ادامه، چند مثال با «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions) و با «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions) را مشاهده می‌کنید. به شکل ساده فعل در تمام جمله‌ها توجه کنید.

Must I go to the party? I don’t really want to.

آیا باید به مهمانی بروم؟ من واقعاً نمی‌خواهم.

A: What time must we leave?

B: Not later than 2 p.m.

A: ساعت چند باید برویم؟

B: حداکثر تا ساعت 2 بعد از ظهر.

Must he make so much noise? It’s really annoying.

آیا او باید این‌همه سر و صدا کند؟ واقعاً آزاردهنده است.

Why must the children do so much homework?

چرا بچه‌ها باید این‌قدر تکلیف انجام دهند؟

What must you wear at work?

در محل کار چه لباسی باید بپوشید؟

Who must we call for an appointment?

برای ملاقات باید با چه کسی تماس بگیریم؟

آموزش گرامر Must

تلفظ must

فعل «must» در زبان انگلیسی، دو «تلفظ قوی» (Strong Pronunciation) و «تلفظ ضعیف» (Weak Pronunciation) دارد. تلفظ قوی آن «/mʌst/» و تلفظ ضعیف آن «/məst/» است و در اغلب موارد، تلفظ ضعیف به کار می‌رود. کلمه «mustn’t» نیز به‌صورت «/mʌsənt/» تلفظ می‌شود.

کاربرد گرامر have to

همان‌طور که اشاره شد، گرامر have to برخلاف گرامر must فقط برای انواع زمان‌ها کاربرد دارد. در ادامه این آموزش، کاربرد گرامر have to را برای زمان گذشته و آینده بررسی می‌کنیم.

گرامر had to

فعل «have to» برای زمان گذشته نیز به کار می‌رود و شکل گذشته آن به‌صورت «had to» نوشته می‌شود. جدول زیر مربوط به انواع جملات مثبت، منفی و پرسشی با «have to» در زمان گذشته است.

جملات پرسشی

(Questions)

جملات منفی

(Negative Statements)

جملات مثبت

(Affirmative Statements)

Did I have to wait? I didn’t have to wait I had to wait
Did you have to wait? You didn’t have to wait You had to wait
Did he/she/it have to wait? He/She/It didn’t have to wait He/She/It had to wait
Did we have to wait? We didn’t have to wait We had to wait
Did you have to wait? You didn’t have to wait You had to wait
Did they have to wait? They didn’t have to wait They had to wait

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار «have to» در زمان گذشته بیشتر آشنا شوید.

I had to wait a long time for my bus.

مجبور شدم مدت زیادی منتظر اتوبوس باشم.

We didn’t have to use our passports. They accepted our ID cards.

ما مجبور نبودیم از گذرنامه خود استفاده کنیم. آن‌ها کارت شناسایی ما را قبول کردند.

Did you have to pay a fine when the police stopped you?

وقتی پلیس جلوی شما را گرفت، مجبور به پرداخت جریمه شدید؟

The doctor told her she had to lose weight.

دکتر به او گفت که باید وزن کم کند.

They had to queue up for two hours to get through security. They almost missed their flight.

آن‌ها برای رد شدن از بخش امنیتی، باید دو ساعت در صف می‌ایستادند. تقریباً پروازشان را از دست دادند.

You had to make a lot of calls in your last job, didn’t you?

در آخرین شغل خود مجبور بودید تماس‌های تلفنی زیادی داشته باشید، این‌طور نیست؟

 

نکته: فعل کمکی «must» برای گذشته به کار نمی‌رود و به جای آن از «had to» استفاده می‌کنیم، مانند دو مثال زیر:

I must see the doctor today.

من باید امروز دکتر را ببینم.

∗∗∗

I had to see the doctor yesterday.

من باید دیروز دکتر را می‌دیدم.

 

فیلم آموزشی مرتبط

گرامر will have to

فعل «have to» معمولاً همراه با فعل کمکی «will»، بر توصیف ضرورت یا عدم ضرورت انجام کاری در زمان آینده دلالت دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

You’ll have to work hard if you want to get a promotion.

اگر می‌خواهید ارتقا پیدا کنید، باید سخت کار کنید.

We’ll have to hurry up. The film starts in ten minutes.

باید عجله کنیم. فیلم ده دقیقه دیگر شروع می‌شود.

She won’t have to start her job until next month, so she’s going on holiday.

لازم نیست تا ماه آینده کارش را شروع کند، بنابراین به تعطیلات می‌رود.

Will they have to register for English classes?

آیا آن‌ها باید برای کلاس‌های زبان انگلیسی ثبت‌نام کنند؟

I’ll have to train hard for the marathon. I’m not fit enough yet.

باید برای ماراتون سخت تمرین کنم. هنوز اندامم متناسب نیست.

You’ll have to tell Marie the truth, otherwise you’ll get into trouble.

باید حقیقت را به «ماری» بگویی، در غیر این صورت به دردسر می‌افتی.

مطالعه زبان انگلیسی

ساختار گرامر have to در انگلیسی

در جملات مثبت، «have to» معنایی مشابه با «must» دارد و برای بیان اجبار یا الزام به انجام کاری استفاده می‌‌شود. اما، در مقایسه با «must»، فعل کمکی «have to» تنوع بیشتری دارد، زیرا برای «زمان حال»، «گذشته» و «آینده» به کار می‌رود. به همین دلیل، در زبان انگلیسی پیشرفته کاربرد بیشتری دارد. در جدول زیر، ساختار جملاتی را می‌بینید که «have to» در آن‌ها به کار رفته است.

جملات پرسشی

(Questions)

جملات منفی

(Negative Statements)

جملات مثبت

(Affirmative Statements)

Do I have to go? I didn’t have to go I have to go
Do you have to go? You didn’t have to go You have to go
Does she/he/it have to go? He/She/It didn’t have to go He/She/It has to go
Do we have to go? We didn’t have to go We have to go
Do you have to go? You didn’t have to go You have to go
Do they have to go? They didn’t have to go They have to go

مثال‌های زیر به شما کمک خواهند کرد که ساختار جملات مثبت با «have to» را بهتر درک کنید. دقت داشته باشید که بعد از «have to» نیز شکل ساده فعل به کار می‌رود.

I have to email the supplier before he sends the goods.

قبل از این‌که تأمین‌کننده کالا را ارسال کند، باید به او ایمیل بزنم.

We have to do the shopping because the cupboards are empty.

ما مجبوریم خرید کنیم، چون کمدها خالی هستند.

She has to take two trains and a bus to get to work every day.

او هر روز برای رفتن به سر کار، باید دو قطار و یک اتوبوس سوار شود.

You have to practice if you want to be fluent.

اگر می‌خواهید [موقع صحبت کردن] مسلط باشید، باید تمرین کنید.

Motorcyclists have to wear a helmet.

موتورسواران باید از کلاه ایمنی استفاده کنند.

If you’re a foreigner, you have to fill in this form.

اگر خارجی هستید، باید این فرم را پر کنید.

گرامر have to در جملات پرسشی

در جملات پرسشی، از «have to» برای مواقعی استفاده می‌کنیم که اجباری در کار باشد. این نوع جملات در زبان انگلیسی پیشرفته، در مقایسه با «must» کاربرد بیشتری دارد. فرمول جملات پرسشی با «have to» در جملات پرسشی بله یا خیر و جملات پرسشی با کلمه پرسشی، به صورت زیر است و در هر صورت، بعد از «have to»، شکل ساده فعل به کار می‌رود:

Do/Does + subject + have to + verb?

Wh-word + do/does + subject + have to + verb?

به مثال‌های زیر و معنی آن‌ها دقت کنید.

What time do you have to start work?

چه ساعتی باید کار را شروع کنید؟

Do we have to take anything with us to the class?

آیا باید چیزی همراه خود سر کلاس ببریم؟

A: Why do they have to work overtime?

B: Because their deadline is tomorrow.

A: چرا آن‌ها باید بیشتر از وقت اداری کار کنند؟

B: چون تا فردا مهلت دارند.

Does he have to wear a suit to work?

آیا او برای کار باید کت و شلوار بپوشد؟

Do I have to bring some form of ID?

آیا باید کارت شناسایی همراه خودم داشته باشم؟

What do we have to do now?

حالا ما باید چه کار کنیم؟

یادگیری زبان انگلیسی

گرامر have to در جملات منفی

برای منفی کردن جملاتی که «have to» در آن ها به کار رفته، از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Subject + do/does (not) have to + verb

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار منفی این نوع جملات بیشتر آشنا شوید.

She doesn’t have to come to the meeting if she doesn’t want to.

اگر نمی‌خواهد، مجبور نیست به جلسه بیاید.

We don’t have to wear uniforms to school in Italy.

در ایتالیا، ما مجبور نیستیم در مدرسه لباس فرم بپوشیم.

I don’t have to work on Saturdays, so I can do what I want.

من مجبور نیستم شنبه‌ها کار کنم، بنابراین می‌توانم آنچه می‌خواهم انجام دهم.

They don’t have to read all the books the teacher recommended, just one of them.

آن‌ها مجبور نیستند تمام کتاب‌هایی را که معلم توصیه کرد بخوانند، فقط یکی از آن‌ها [کافی است].

You don’t have to pay to use the motorways in England. They are free.

برای استفاده از بزرگراه‌های انگلستان، نیازی به پرداخت هزینه ندارید. رایگان است.

تفاوت mustn’t و don’t have to

در جملات منفی، «have to» و «must» معانی کاملاً متفاوتی دارند. از «don’t/doesn’t have to» برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که ضرروتی به انجام آن نیست، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، «mustn’t»  فرد را از انجام کاری منع می‌کند یا به عبارت دیگر، انجام دادن آن کار برای شخص ممنوع است. به دو مثال زیر توجه کنید:

You mustn’t drink that.

نباید آن را بنوشی.

(مفهوم جمله این است که شخص اجازه نوشیدن آن را ندارد و از این کار منع شده است.)

You don’t have to drink that.

لازم نیست آن را بنوشی.

(مفهوم جمله این است که ضرورتی به نوشیدن آن نیست، اما اگر می‌خواهی آن را بنوشی، مانعی ندارد.)

You mustn’t do that!

نباید آن کار را انجام بدهی!

(نباید آن را انجام بدهی، چون ممنوع است.)

You don’t have to do that.

مجبور نیستی آن کار را انجام بدهی.

(ضرورتی به انجام دادن کار نیست، اما اگر می‌خواهی، می‌توانی انجام دهی.)

تفاوت گرامر must و have to در انگلیسی

در بیشتر موارد، زبان‌آموزان به درستی نمی‌دانند که کجا از گرامر must و کجا از گرامر have to استفاده کنند. در حالت کلی، در جملات مثبت می‌توانیم هم گرامر must و هم گرامر have to به کار ببریم. اما وقتی درباره اول‌شخص صحبت می‌کنیم، موضوع کمی متفاوت می‌شود. اگر اجبار بیرونی باشد، یعنی از جانب شخص دیگری  صورت بگیرد، «have to» به کار می‌رود. در واقع، فعل «have to» نشان می‌دهد که کار باید طبق قانون انجام شود و نمی‌توان آن را تغییر داد. اما اگر اجبار از طرف خود شخص صورت بگیرد، «must» به کار می‌رود. به‌کمک مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها، این تفاوت را بهتر درک خواهید کرد.

These pants don’t fit me anymore. I must lose weight.

این شلوار اندازه من نیست. باید وزن کم کنم.

(در این مثال، شخص گوینده خودش را به کاهش وزن ملزم می‌کند.)

My doctor told me I’m overweight and I have to go on a diet.

دکترم به من گفت که اضافه ‌وزن دارم و باید رژیم بگیرم.

(در این مثال، اجبار بیرونی وجود دارد که از جانب دکتر است.)

نکته: وقتی دستور رسمی و عمومی به انجام کاری داده شود (مانند اعلان‌ها)، در بیشتر موارد «must» به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

Passengers must keep their bags with them at all times.

مسافران باید تمام مدت کیف‌های خود را به همراه‌ داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید