حروف اضافه زمان در انگلیسی + ویدیو آموزشی

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای زمان برای نشان دادن اینکه عملی “چه زمانی” اتفاق افتاده یا “به چه مدتی” ادامه داشته از حروف اضافه خاصی مانند at, in, on و … استفاده می‌کنیم. در این بخش با این حروف اضافه آشنا خواهیم شد.

پس از مطالعه مقاله زیر، میتوانید ویدیو مربطه را تماشا کنید تا کاملا گرامر برای شما شفاف سازی و مرور شود.

حرف اضافه at

 

از حرف اضافه at برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از ساعت
دقت کنید که ما در فارسی نمی‌گوییم (در ساعت …) و این حرف اضافه را ترجمه نمی‌کنیم.

at half past nine

(در) ساعت نه و نیم

2. قبل از زمان وعده‌های غذایی

at breakfast

هنگام صبحانه

3. قبل از واژه night. دقت کنید که سایر زمان‌های شبانه روز (مانند صبح، ظهر، بعدازظهر، عصر و …) با حرف اضافه in می‌آیند و night استثنا است.

at night

در شب

4. قبل از مناسبت‌های ملی مانند اعیاد یا روزهای مهم ملی و مذهبی، زمانی که اسامی واژه day نداشته باشند.

at Christmas, at Easter

در کریسمس، در عید پاک

نکته

 

در انگلیسی بریتانیایی بعد از واژه weekend (به معنای آخر هفته) از حرف اضافه at استفاده می‌کنیم، اما در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.

حرف اضافه in

 

در چهار جا از حرف اضافه in برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از فصول و ماه‌های سال.

in August, in winter

در اوت، در زمستان

2. قبل از سال‌ها و قرن‌ها

in 2009, in the twentieth century

در سال 2009 – در قرن بیستم

3. قبل از قسمت‌های مختلف روز

in the morning, in the afternoon, in the evening

(در) صبح – بعد از ظهر – غروب

4. قبل از واژه‌هایی مانند hour, past, future و … که برای بیان زمان‌ها استفاده می‌شود.

in an hour, in the past, in the future

در یک ساعت، در گذشته، در آینده

حرف اضافه on

 

در سه جا از حرف اضافه on برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از روزهای هفته

on Monday

(در) دوشنبه

2. قبل از تاریخ

on 16th May

در شانزدهم مه

3. قبل از مناسبت‌های ملی مانند اعیاد یا روزهای مهم ملی و مذهبی زمانی که اسامی واژه day داشته باشند.

on Easter Monday

در عید پاک دوشنبه

نکته

 

وقتی می‌خواهیم درباره “تمام طول شب” صحبت کنیم از قید at night استفاده می‌کنیم.

He sleeps during the day and works at night.

او در طول روز می‌خوابد و شب‌ها کار می‌کند.

وقتی می‌خواهیم درباره “مدت کوتاهی در شب” صحبت کنیم از قید in the night استفاده می‌کنیم.

He woke up twice in the night.

او دو بار در (طول) شب بیدار شد.

 

حرف اضافه by

 

از حرف اضافه by در دو کاربرد استفاده می‌کنیم:
1. برای رساندن مفهوم “تا ساعت …” که نشان می ‌دهد حداکثر تا ساعت خاصی عملی اتفاق می‌افتد.

I will be back by 6 o’clock.

من تا ساعت شش برخواهم گشت.

2. برای نشان دادن اینکه قبل از زمان خاصی یا تا زمان خاصی کاری اتفاق افتاده است.

By 11 o’clock I had read five pages.

تا ساعت 11 من پنج صفحه خوانده بودم.

 

حرف اضافه after

 

از حرف اضافه after برای نشان دادن مدت زمانی بعد از یک دوره زمانی استفاده می‌شود.

after school

بعد از مدرسه

حرف اضافه from

 

برای نشان دادن اینکه یک کاری از چه تاریخی شروع می‌شود از حرف اضافه from استفاده می‌کنیم.

I’m going to study from tomorrow.

من از فردا قرار است درس بخوانم.

نکته

می‌توانیم برای نشان دادن اینکه یک کاری از چه تاریخی شروع می‌شود به جای from از حرف اضافه مرکب as of استفاده کنیم.

I’m going to study as of tomorrow.

من از فردا قرار است درس بخوانم.

حرف اضافه ago

 

حرف اضافه ago نقش قید را در جمله ایفا می‌کند و برای نشان دادن تاریخ یا زمان خاصی در گذشته به کار می‌رود.

two years ago

دو سال پیش

حرف اضافه before

 

از حرف اضافه before برای نشان دادن مدت زمانی قبل از یک دوره زمانی استفاده می‌شود.

before 2004

قبل از سال 2004

حرف اضافه during

 

برای نشان دادن رخ دادن کاری در حین یک بازه زمانی از during استفاده می‌کنیم.

during the summer holidays

حین تعطیلات تابستان

حرف اضافه for

 

از حرف اضافه for برای نشان دادن مدت زمانی چیزی استفاده می‌کنیم. در این حالت شروع کار مشخص نیست. ما در فارسی معمولا این حرف اضافه را در معنای قیدی ترجمه نمی‌کنیم. وقتی از for استفاده می‌کنیم باید بعد از آن دوره‌ای زمانی را بیاوریم، مثل three days, ten minutes, an hour, two hours, a week, four weeks, a month, six months, five years, a long time.

They lived in Manchester for fifteen years.

آنها پانزده سال در منچستر زندگی کردند.

حرف اضافه since

 

ما از حرف اضافه since با زمان‌های گذشته کامل و حال کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی از چه زمانی شروع شده است. وقتی از since استفاده می‌کنیم باید بعد از آن نقطه شروع یک دوره زمانی را بیان کنیم (نمی‌توانیم از دوره‌ای زمانی استفاده کنیم) مثل Monday, Wednesday, 9 o’clock, 12:30, 24 July, Christmas, January, I was ten years old, 1985, we arrived.

I have worked here since December.

من از دسامبر اینجا کار کرده‌ام.

حرف اضافه past

 

حرف اضافه past در جمله نقش قید را ایفا می‌کند و برای نشان دادن مدت زمان گذشته شده در هنگام اعلام ساعت استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه after استفاده می‌کنیم.

ten past six (6:10)

شش و ده دقیقه

حرف اضافه to

 

حرف اضافه to در جمله برای نشان دادن مدت زمان باقی مانده در هنگام اعلام ساعت استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه before, of, till استفاده می‌کنیم.

ten to six (5:50)

ده دقیقه به شش

حرف اضافه until/till

 

از حرف اضافه‌های till و until برای نشان دادن مدت زمانی که یک عمل طول می‌کشد، استفاده می‌شود.

He is in Germany until Friday.

او تا جمعه در آلمان است.

نکته

وقتی بخواهیم زمان شروع و پایان کاری را بیان کنیم از from … until/till/to استفاده می‌کنیم.

from Monday until/till/to Friday

از دوشنبه تا جمعه

کاربرد حرف اضافی During

 • برای بیان مدت زمان بلند تری که یک کار انجام شده است.

Italy and America both had civil wars during the 19th .He fell asleep during class

 

 

کاربرد حرف اضافی From

 • برای نشان دادن اتفاق یا موقعیتی که شروع شده ، اما تنها برای بیان اتفاق هایی که تازه آغاز شده است و یا اتفاق هایی که شروعشده و هنوز به اتمام نرسیده است.

 

We will be having our office party from after this meeting until late evening

This sale started from 8pm when the store opened

 

کاربرد حرف اضافی TO

 • برای توصیف زمان پایان یک اتفاق ، اما تنها برای اتفاقی که در حال انجام بوده است ، و یا به تازگی تمام شده است .

The television special runs to 9pm

The negotiations continued to 2am this morning

 • برای بیان نزدیک شدن مدت زمانی به ساعتی دیگر به عنوان مثال ده دقیقه به ۱

 

It’s quarter to 1

 

 

کاربرد حرف اضافی From و to همراه با هم

 • برای بیان زمان آغاز و پایان یک کار:

 

.Obama’s presidency will run from 2008 to 2016

. Our lunch break is from 12-12:30pm

 

کاربرد حرف اضافی Before

 • برای بیان و توصیف زمانی که پیش از یک زمان دیگر اتفاق افتاده است.

 

.The first World War ended before I was born

. You must wake up before you eat breakfast

 

کاربرد حرف اضافی After

 

 • برای بیان مدت زمانی که در آن عملی بعد از یک عمل دیگر اتفاق می افتد.

.Easter comes after Valentine’s Day

.I go home after work

 

کاربرد حرف اضافی Through

 • برای بیان اتفاقی که از آغاز انجام کار تا انتهای آن را شامل می شود. گاهی اوقات نیز این اتفاق ممکن است پیش از آغاز مدت زمان ذکر شده نیز آغاز شده باشد به مثال های پیش رو دقت کنید.

 

 It is dark all through the night, that’s why they call it night

It snowed in November, all through December, and into January

 

کاربرد حرف اضافی Within

 • برای بیان و توصیف مدت زمان عملی که همزمان با یک مدت زمان طولانی تر اتفاق افتاده باشد.

 

Within the year, several different natural disasters happened

. I will finish this within an hour

 

کاربرد حرف اضافی Inside

 • بیانگر بلند ترین مدت زمانی است که یک عمل در آن به انجام خواهد رسید.

 

.I’ll have the job done inside the afternoon

 

کاربرد حرف اضافی Outside

 • دقیقا برعکس inside است که نشانگر مدت زمانی بسیار کوتاه برای انجام یک عمل است.

 

.You’ll be lucky if I can repair this outside of 6 days

 

 کاربرد حرف اضافی Into

 • برای بیان و توصیف مدت زمان انجام یک عمل است که با آغاز یک عمل دیگر هم خوانی دارد.

 

 It will snow at the end of the year and into the beginning of the next year

We will attend class in the morning and into the afternoon

 

کاربرد حرف اضافی Ago

 • برای بیان مدت زمان گذشته شده از اتفاق افتادن یک عمل (این حرف اضافی را در آهنگ ها زیاد می شنوید)

 

It was twenty years ago today, Sergeant Pepper taught the band to play

Long, long ago in a galaxy far, far away…. Many years ago my father went to Paris

 

حرف اضافی Up to

 • می تواند معنی خود to را نیز داشته باشد

 

Our meeting will go to closing time, because it can only go up to closing time

 

 • حداکثر زمانی که برای انجام یک عمل صرف می کنیم را توضیح می دهد.

Students may take up to 4 hours and 10 minutes to complete the TOEFL exam

 

کاربرد حرف اضافی Upwards of

 • به معنی ¢¢ در این مدت زمانی و یا حتی بیشتر از آن ¢¢

 

 

 Students spend upwards of 3 ½ hours on the TOEFL

 

 

کاربرد حرف اضافی Over

 • بیانگر اتمام یا تکمیل یک دوره زمانی:

The day is finally over. The war is over, and now both sides have signed a piece treaty

 

 • به معنی ¢¢ بیش از¢¢ وقتی ما در حال تعریف کمیت زمانی هستیم:

When I called the electric company, they put me on hold for over 10 minutes

 

 • عملی را که در یک مدت زمان مشخص انجام می گیرد توصیف می کند.

.He completed his research over summer break

.They talked over the hour

 

 

کاربرد حرف اضافی Under

 • به معنی ¢¢کمتر از¢¢ وقتی که در مورد یک مدت زمان صحبت می کنیم.

 

 

An hour long TV show can be watched in under an hour on DVD, because the commercials have been removed from the show

 

کاربرد حرف اضافی Past

 • برای بیان مدت زمانی که از انجام کاری گذشته است. (معمولا برای بیان انجام کاری که باید در یک زمان خاص انجام نشده و از زمان انجام نشدن آن مدت زمانی گذشته شده است)

.11pm is two hours past my son’s normal bedtime

 

 • برای بیان زمان دقیقا مانند زبان فارسی که می گوییم چند دقیقه از ساعت گذشته است.

 

.It’s 10 past 3pm

 

حرف اضافی Than

 • برای مقایسه دو مدت زمان با یکدیگر

 

.A minute is shorter than an hour

. I am older than you

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

حروف اضافه (زمان و مکان) در انگلیسی و کاربرد انها (In, On, At) - مرجع زبان انگلیسی

برای بیان زمان دقیق In برای ماه، سال، قرن و دوره های زمانی طولانی On برای روز و تاریخ

At 3 o’clock

راس ساعت 3

In May

در ماه می

On Sunday

در روز یکشنبه

At 10.30 am

راس ساعت 10.30 صبح

In summerدر تابستان On Tuesday

در روز سه شنبه

At noon

ظهر هنگام ، سر ظهر

In the summerدر تابستان On 6 Marchدر 6 ام مارس
At dinnertimeوقت ناهار In 1990

در سال 1990

On 30 Dec. 2019

در 30 دسامبر 2019

At bedtime

وقت خواب

In the 1990sدر دهه 1990 On Christmas Dayدر روز کریسمس
At sunset

هنگام غروب آفتاب

In the Ice Ageدر عصر یخبندان On Independence Day

در روز استقلال

At sunriseهنگام طلوع آفتاب

At the moment

در همین لحظه، الان

In the past/futureدر گذشته/آینده

In the next century

در قرن آینده

On my birthday

در روز تولدم

حروف اضافه (زمان و مکان) در انگلیسی و کاربرد انها (In, On, At) - مرجع زبان انگلیسی

 

به کاربرد حرف اضافه زمان in و on در عبارت های متداول زیر دقت کنید:

in on
(هنگام صبح) In the morning (صبح سه شنبه) On Tuesday morning
(هنگام صبح) In the mornings (صبح شنبه ) On Saturday mornings
(هنگام بعد از ظهر) In the afternoon(s) (بعد از ظهر یکشنبه ) On Sunday afternoon(s)
(هنگام غروب) In the evenings (غروب دوشنبه) On Monday evening(s)

 

 

 

 

حروف اضافه (زمان و مکان) در انگلیسی و کاربرد انها (In, On, At) - مرجع زبان انگلیسی

برای کلماتی مثل last، every و this از in، at و on استفاده نمی کنیم.

 • I went to London last June.   من در ماه ژوئن قبل به لندن رفتم. (In last June غلط است)
 • He’s coming back next Tuesday.   او سه شنبه آینده می‌ آید. (on next Tuesday غلط است)
 • I go home every Easter.   من هر عید پاک، به خانه می روم. (at every Easter غلط است)
 • We’ll call you this evening.   ما امروز غروب به شما زنگ خواهیم زد. (in this evening غلط است)

در این پست ، برای شما ۲۳ حرف اضافی جهت بیان زمان را آوردیم. شاید در ابتدا برای شما کمی دشوار باشد ، ولی تلاش کردیم کوتاه و مختصر یکی از دشوارترین مسایل زبانی را توضیح دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید