حروف ترکیبی در زبان انگلیسی Digraph Sound

حروف ترکیبی در انگلیسی :

حروف ترکیبی در انگلیسی یا همان ” دایگراف ” چیست؟

برای تلفظ  آوای کلمات ، در هر زبانی یکسری استثناء ها وجود دارد که زبان انگلیسی نیز از آن مجزا نیست .

digraph : به حروف ترکیبی در انگلیسی که شامل ترکیب دو یا بیش از دو حرف در کنار هم ، که نشان‌دهنده‌ی یک صدا هستند را دایگراف میگویند.

برای مثال در زبان فارسی : در کلمه ی “خواب” حروف “وا ” در کنار هم  صدای ” آ ” می دهند و به عبارتی حرف “و” خوانده نمی شود.

پس در زبان انگلیسی نیز از این قبیل حروف وجود دارند که زمانیکه در کنار هم قرار می گیرند ، با هم خوانده شده و یک صدا را میدهند. به این حروف ، حروف ترکیبی یا digraph می گویند .

اگر می خواهید حروف ترکیبی در زبان انگلیسی را یکبار برای همیشه یاد بگیرید ، توضیحات زیر را مطالعه کنید : 

 • در زبان انگلیسی ، اکثر digraph ها از ترکیب حروف با حرف h ساخته می شوند .
 • زبان انگلیسی داراي 26 حرف بوده كه 5 حرف (a , e , i , o , u) صدادار و دو حرف (y , w) نيمه صدادار هستند. بقيه ی 19 حرف باقی مانده نیز بی صدا می باشند.
مثال آواها حرف ترکیبی
sheep /ʃ/ Sh
Church, Christ, champagne /tʃ/, /k/, /ʃ/ Ch
Thin, then /θ/, /ð/ Th
Whole, while /w/, /h/ Wh
Ghost, enough /ɡ/, /f/ Gh
Physics /f/ Ph
Check /k/ Ck
Thing /ŋ/ Ng
Conscious, scene /s/, /ʃ/ Sc
rhythm /r/ Rh
Wrong /r/ Wr
zhoosh /ʒ/ Zh
Knife /n/ Kn
Pneumonia /n/ Pn
Pterodactyl /t/ Pt
Psychology /s/ Ps

در اینجا مثال هایی از حروف ترکیبی در انگلیسی بهمراه توضیحات آورده شده است :

 

حروف ترکیبی تلفظ  مثال
Ch تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت چ می باشد. Chair, cheese
Ph تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ف می باشد. Phone, elephant
Kh تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت خ می باشد. Khazar, kharazmi
Gh تلفظ این دو حرف در کنار قبل از حروف صدا دار بیاید بصورت ق-غ  و در غیر اینصورت ف می باشد. Ghand , enough
Sh تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ش می باشد. She, share
Zh تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ژ می باشد. Mozhgan, mozhdeh
Th تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ذ-ث می باشد. Nothing, teeth
Tu تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت چ می باشد. Picture, nature
Ee تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت ای کشیده می باشد. Need, see
Oo تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت او کشیده یا اُ کوتاه میباشد. Book, afternoon
Ou لفظ این دو حرف در کنار هم بصورت اُو° می باشد. Outshout
Ow تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت اَو° می باشد. Now, cow
Tch تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت چ می باشد. Watch, catch
Du تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت جو می باشد. Education, schedule
Ti تلفظ این دو حرف در کنار هم گاهی بصورت ش می باشد. Patience
Tion تلفظ این دو حرف در کنار هم بصورت شن می باشد. Animation, station
Sion اگر قبل از آن یکی از حروف صدادار باشد صدای ژن و در غیر این صورت به صورت شن میدهد. Tension, decision
نکات مهم درباره ی حروف ترکیبی در انگلیسی :
 •  هرگاه بعد از (a ) حرف (L) و بعد از آن یکی از حروف (m) ، (v) و یا (f) باشد، نه تنها (a) صدای  “ آ ” می‌دهد، بلکه (L) نیز تلفظ نمی‌شود.
 • مانند : Palm , half , halves
 • حرف (b ) در اکثر کلمات صدای “ب” فارسی دارد . اما معمولاً در موارد زیر تلفظ نمی‌شود :
  1. هنگامی که بعد (m ) بیاید ، مانند :

plumb numb , thumb , dumb , climb , lamb , comb

2. هنگامی که قبل از حرف (t ) قرار گیرد مانند :

doubt , debt

 • حرف ( c ) با توجه به حروفی که با آنها ترکیب می‌شود می تواند صداهای ” س ” ، ” ک ” و یا ” ش ” داشته باشد .
  هرگاه قبل از یکی از حروف ( i) ، (e ) ، (y ) ، بیاید معمولاً صدای ” س ” می‌دهد،
 • مانند :City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling
 •  اگر (c ) یکی از ترکیبات ( ea ) ، (ie ) ، (ia ) ، و یا (io ) بیاید ، (c ) صدای (ش) می‌دهد.
 • مانند :Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious
 • حرف (c ) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ” ک ” دارد.
 • مانند :Music , scientific , craft , cloth , tract 
 • اگر بعد از حرف D ترکیب (ge ) بیاید (d ) تلفظ نمی‌شود.
 • مانند :Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge
 • اگر (-ed ) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می‌دهد.
 • مانند :Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed
 • در صورتی که در کلمه ای (e ) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز (e ) صدای خودش یعنی (ایی ) را می‌دهد
 • مانند:Severe , scheme
 • اگر ( g ) قبل از حروف (u ) ، (o ) و (a ) بیاید صدای ( گ) می‌دهد.
 • مانند:Gum , gate , god
 • قبل از حروف (i ) یا (e ) گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می‌دهد.
 • مانند:Get , gem , general , ginger
 •  حرف k قبل از حرف n خوانده نمی شود. مانند: know – knife
 •  حرف n در پایان کلمه و بعد از حرف m خوانده نمیشود. مانند: solemn – column
 •  حرف gh در وسط کلمه و بعد از حرف i خوانده نمی شود. مانند: might – flight
 • حرف g در پایان کلمه و قبل از حرف n خوانده نمی شود. مانند: sign – design
 •  حرف b در پایان کلمه و بعد از حرف m خوانده نمی شود. مانند: comb – limb
 • هرگاه حرف w در آغاز کلمه و قبل از حرف r قرار بگیرد، خوانده نمی شود. مانند: Write – Wrong
 • معمولا حروف صدا دار قبل از حرف r دارای صدای (اِ) هستند. مانند: burn – standard – learn – sir – docto
 • A, a
  حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس
  حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر (a ) قبل از
  (ss) ، ( L) ، ( ph) ، ( th) ، ( r) بیاید معمولاً صدای (آ ) می دهد مثل :
  Car- park -father- pass
  Path -star -craft
  After- far -telegraph
  Calm- bar- photograph
  Grass- bath -class
  نکته: هرگاه بعد از( a) حرف ( L)و بعد از آن یکی از حروف (L) ( f)یا(v ) ،باشد
  نه تنها( a) صدای( آ) میدهد بلکه ( L) نیز تلفظ نمی شود مثل :
  Palm , half , halves
  اگر( a)قبل از حروف ( L) یا (w ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می دهد مثل :
  Low , saw , jaw , small , chalk , also , all ,
  اگر بعد از( a )یکی از حروف (I)یا(y)بیاید صدای خودش یعنی ،
  (اِی ) را میدهد مثل :
  Say , way ,jaw , small , chalk , also , all
  در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشند و حرف آخر کلمه هم ( e)
  باشد (a)صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد ، مثال :
  Take , table , face , shake , blade , save
  همچنین در کلماتی که دارای ترکیب، tive و یا tion
  باشند حرف( a ) صدای خودش را می دهد ، مثل :
  Native , nation , dilation , realization , station , relation
  در کلماتی که نیز که بهy ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر
  ( a) باشد باز صدای خودش را می دهد مثل :
  Lady , baby ,
  بطور کلی در غیر از این موارد بالامعمولاً ( a )صدای ( اَ ) می دهد :
  Bad , mat , sad ,cat
  نکته :باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و
  و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل ( g) یا ( b)قرار دارد وبعد از آنهامجدداً یک حرف صدا دار مثل
  (a ) ، ( o)و غیره بیاید( a) اول کلمه ، بصورت ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود ، مثل :
  Again , about , ago , adore

 

 • B , b

در اکثر کلمات صدای ( ب ) فارسی دارد . اما معملاً در موارد زیر حرف ( b)
تلفظ نمی شود :
اگر بعد ( m) بیاید ، مثل – plumb numb , thumb , dumb
climb , lamb , comb
اگر قبل از حرف( t) قرار گیرد مثل :
doubt , debt

 

 • C , c
  حرف ( c ) بنا بر حروفی که با آنها ترکیب می شود می تواند صداهای
  (س ) ، ( ک ) و یا ( ش ) داشته باشد .
  قبل از یکی از حروف ( y) ، ( e) ، (i) , معمولاً صدای (س ، ) می دهد ، مثل :
  City , face , race , bicycle , cell , cinema , ceiling ,
  اگر ( c) قبل از یکی از ترکیبات صدای( ia) و یا ، ( io)و یا, ( ie) ، (ea) بیاید
  ( c)صدای(ش) می دهد ، مثل :
  Delicious , social , ocean, ancient vivacious , precious
  حرف ( c) معمولاً در غیر این موارد بالا صدای ( ک ) دارد ، مثل :
  Music , scientific , craft , cloth , tract ,
  نکته :
  معمولاً ( c) در آخر کلمات انگلیسی صدای ( ک ) می دهد .
  حرف ( c) غالباًبعد از حرف ( s) تلفظ نمی شود ، مثل:
  scenery,scissors
  ترکیب (ch ) اصولاً صدای ( چ ) می دهد ، مثل :
  Church , china , chips
  اما اگر کلمۀ مزبور از زبان یونانی باشد( ch) ، صدای ( ک) می دهد مثل :
  Scheme , chorus , echo
  و اگر کلمۀ مورد نظر از زبان فرانسه باشد ( ch)صدای ( ش ) دارد مثل :
  Machine , chevalier
  در برخی از کلمات مثلarchduke , archbishop صدای ( چ ) می دهد
  .
  گاهی نیز اصلاً تلفظ نمی شود ، مثل :
  Yacht , schism ,
  ترکیب ( ck) : صدای ( ک) می دهد ، مانند
  rock , pack , packet

 

 • D , d
  ( d) صدای ( د ) می دهد ، مانند :
  Mad , doctor , admit , dog (
  نکته 🙁 d)بعد از t صدای خود را دارد مانند:
  Acted , celebrated , hated
  اگر بعد از( d) ترکیب(ge)بیاید ( d) تلفظ نمی شود ، مثل :
  Gadget , judge , knowledge , bridge , edge , pledge , lodge ,
  اگر ( -ed) بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می دهد مانند :
  Stopped , washed , brushed , worked , watched , stuffed

( d)گاه در ترکیب ( die) صدای ( ج ) می دهد ، مانند
Soldier
( d)در کلمات زیر به تلفظ در نمی آید :Wednesday , handkerchief , handsome

 

 • E , e
  در صورتی که در کلمه ای(e) آخرین حرف باشد و دومین حرف ما قبل نیز ( e)
  صدای خودش یعنی (ایی ) را می دهد ، مثل:
  Severe , scheme
  ( e)در آخر ضمایر و افعال کمکی صدای خودش را می دهد مانند :
  Be , he , me , she ,
  ( e) در آخر کلمات تلفظ نمی شود ، مانند :
  Take , change , blade , save , cake , blame
  در غیر این صورت معمولاً صدای (اِ ) فارسی را دارد ، مثل :
  Help , send , led , several ,
  نکته :اگر( e)قبل از ترکیب ( -ry)بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :
  Every , delivery , surgery ,

 

 • F ,f
  ( f)در حرف اضافۀ( of)صدای ( و ) می دهد

 

 • G ,g
  دارای صداهای ( ج) ( گ) می تواند باشد .اگر ( g) قبل از حروف ( a) و ( o) ، ( u) بیاید
  ( g)صدای ( گ) می دهد ، مثل :
  Gum , gate , God
  قبل از حروف ( e) یا ( i)گاه صدای ( ج ) و گاه صدای ( گ) می دهد مانند:
  Get , gem , general , ginger
  بدین صورت که اگرقبل از یکی از ترکیبات( en) ، ( -em) ، ( -in) ( -er)
  بیاید صدای ( ج) می دهد ، مثل :
  Gin , gentle , Germen , germ
  معمولاً اگر( g)قبل از( y)بیاید صدای (ج ) می دهد مثل :
  Biology , Egypt , gypsy , radiology
  نکته :
  ( g)قبل از حروف(m) یا(n) و یا در ترکیب (dge) تلفظ نمی شود ،مثل :
  Resign , gnome , bridge , sign , gnat , diaphragm , judge
  ( g) در ترکیبات( ght) یا ( gh) تلفظ نمی شود مثل :
  Straight , might , right , night , sigh , high , sight , drought , bough ,
  (g ) معمولاً در آخر کلمات صدای ( گ) می دهد ، مانند :
  Pig , rug big
  قبل از یکی از ترکیباتeo) ، ( ao) ، ( ia) صدای ( ج) می دهد مثل :
  Giant , gaol , geology ,
  ( g)در کلماتی که به ( -ung) ، ( -ong) ، ( -ang) ، ( -ing)
  ختم میشوند به بصورت( گ )خیلی ضعیف تلفظ می شود( صدای گ به گوش نمی رسد بیشتر صدای ن به گوش میرسدو این صدا درون حفره بینی تولید میشود) ، مثل :
  Sing , playing , song , sung , eating , sang .
  ( gh) : گاه صدای ( گ) دارد ، مانند ghost
  ( gh) : گاه صدای ( ف ) دارد ، مانندenough

 

 • H , h
  ( h) , : صدای ( ه ) و ( ح) فارسی دارد ، مانند hit , head , horn
  (h)در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی شود ،
  مثل :
  Hour , honest , heir , rhyme
  ( h)همواره در آخر کلمه به تلفظ در نمی آید ، مانند :
  Oh , sigh , sarah , messiah
  ( h)بعد (r) از تلفظ نمی شود ، مثل :
  Rhetoric , rhubarb , rhyme
  نکته :
  در صورتی که با برخی کلمات ترکیب شود صدای متفاوتی می دهد،
  مثل :
  ch = چ kh = خ zh = ژ ph = ف gh = ق ، غ
  sh = ش
  th = شبیه (ث ) یا ( ذ) عربی

 

 • I , i
  حرف( i)معمولاً دارای صدای ( آی ) و ( ایی ) می باشد .
  این حرف که در موارد زیر صدای خودش یعنی ( آی ) را می دهد :
  در کلماتی که به ترکیب( -nd) ختم شده اند مانند :
  Grind , bind , find , behind , blind
  در کلماتی که به ترکیب( -ld) ختم شده اند ، مانند :
  Wild , mild , child
  در کلماتی که به ( ght) یا ( gh) ختم شده اند ، مانند
  Sigh , hight , bright ,
  در کلماتی که دارای حرف( i) باشندو حرف آخر آن کلمات ( e) باشند،
  مانند :
  Fine , time , ride , bite , knife ,
  در صورتی که بعد ( i)حرف(r ) بیاید ( i) صدای معادل ( اِ ) می دهد ،
  مانند :
  Bird , Birmingham
  در غیر موارد بالا صدای (ایی ) کوتاه می دهد ، مثل:
  fit , sit lid , hit , bit

 

 • J , j
  صدای ( ج ) فارسی دارد ، مثل : ( j)
  Judge , job

 

 • K , k
  صدای ( ک ) میدهد ، مثل : ( K)
  Key , kill , kite , kitten
  ( k)معمولاً در اول کلمه و قبل ازحرف( n) تلفظ نمی شود ، مانند :
  Knee , knowledge , know , knock , knife
  نکته :
  ( kh)برای نشان دادن صدای ( خ ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود
  مانند :
  Khomeini , khaki , kakh , khosrow
  که البته این ترکیب در انگلیسی معمولاً (ک ) تلفظ می شود .

 

 • L , l
  (L ) صدای ( ل ) فارسی را دارد ، مانند :
  Lip , bleed , lead , help
  (L) قبل از حروف (d ) ، ( k) ، ( m) ، ( f )تلفظ نمی شود ، مانند :
  Half , palm , talk , could , calf , folk , yolk , calm ,

 

 • M , m
  ( m)صدای ( م ) فارسی را دارد ، مانند :
  Morning , moon , some , him ,

 

 • N , n
  (n ) صدای (ن ) می دهد مانند :
  Noon , sun , can , end ,
  ( n) بهمراه(m ) تلفظ نمی شود مانند :
  Damn , column , solemn , autumn ,
  نکته :
  اما اگر بعد از( -mn) حرف صدا داری بیا ید(n ) تلفظ نمی شود ، مثل:
  Damnable , solemnity ,
  ترکیب ( ng-) صدای (ن ) تو دماغی دارد ، مانند :
  Thing , sing , playing

 

 • O , o
  صدای ( اُ ) فارسی را می دهد ، مثل :
  Morning , moon , foe , no , rose ,
  گاه صدایی بین ( آ ) و ( اُ ) را میدهد ، مانند :
  Hot , not , trot
  نکته :
  در کلمه of صدای( آ) می دهد
  اگر( o)در آخر کلمه بعد از ترکیب ( ry) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :
  Satisfactory , history , factory , explanatory

 

 • P , p
  (p )مثل حرف (پ ) فارسی تلفظ می شود، مثل :
  Put , poor , part , apple , up , pen ,
  اگر ( p) بهمراه یکی از حروف(n ) یا ( s) ، ( t) در ابتدای کلمه ای بیاید ،
  به تلفظ در نمی آید ، مثل :
  Psychology , psalm , pneumonia
  همچنین این حرف اگر بین (t ) و ( m) بیاید تلفظ نمی شود ، مثل :
  Empty , resumption , temptation
  نکته :
  در برخی از کلمات تلفظ نمی شود ، مثل :
  Cupboard , raspberry , refit ,
  در آخر برخی از کلمات ضعیف تلفظ نمی شود ، مثل :
  Lump , dump
  ترکیب (ph ) معمولاً صدای ( ف ) می دهد اما گاه صدای (و ) نیز می
  دهد .

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید