How old? سن

رایج‌ترین شیوه بیان سن به زبان انگلیسی:

رایج‌ترین شیوه بیان سن به زبان انگلیسی استفاده از پرسش ?how old are you است. برای پاسخ از فعل to be و عبارت years old  در انتهای جمله، استفاده می‌کنیم.

How old are you?

I am 13 years old.

How old is your brother?

He is 20 years old.

How old is your sister?

She is 8 years old.

این خانم چند ساله است؟

این خانم چند ساله است؟ یک مثال برای پرسش سن سوم شخص اول مونث است. برای پرسیدن سئوال این خانم چند ساله است شما در ابتدا کلمه پرسشی how old را در اول جمله می‌آورید سپس is و بعد از آن this lady بکار می‌برید.

How old is this lady?

دیدگاهتان را بنویسید