افعال حرکتی Action verbs

افعال حرکتی و حالتی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، افعال به دو دسته افعال حرکتی و حالتی تقسیم میشوند. این افعال از نظر استفاده و کاربرد در زمانهای مختلف با هم تفاوت دارند. در ادامه به تفاوتها و کاربردهاب افعال حالتی و حرکتی می پردازیم.

افعال حرکتی (افعال کنشی) در زبان انگلیسی

افعال حرکتی (actin verbs) به افعالی گفته می‌شوند که نشان دهنده انجام کاری چه بصورت فیزیکی و یا ذهنی می باشند. نام دیگر این افعال افعال کنشی می باشد. مهم ترین ویژگی این افعال این است که در حالت استمراری می توان از آنها استفاده کرد. لیست مهمترین افعال حرکتی یا کنشی را در زیر مشاهده می‌کنید:

معنی افعال حرکتی معنی افعال حرکتی
خوردن eat راندن ride
نوشیدن drink نشستن sit down
پختن cook بلند شدن stand up
شستن wash جنگیدن fight
منتظر بودن wait خندیدن laugh
بالا رفتن climb خواندن read
صحبت کردن talk بازی کردن play
خزیدن crawl گوش دادن listen
خواب دیدن dream گریه کردن cry
حفر کردن dig فکر کردن think
دست زدن clap آواز خواندن sing
بافتن knit تماشا کردن watch
دوختن sew رقصیدن dance
بوییدن smell روشن کردن turn on
آمدن come خاموش کردن turn off
بغل کردن hug برنده شدن win
خرناس کشیدن snore پرواز کردن fly
حمام کردن bathe بریدن cut
خم شدن bow پرت کردن throw
رنگ کردن paint خوابیدن sleep
شیرجه زدن dive بستن close
اسکی کردن ski باز کردن open
انباشتن stack نوشتن write
خریدن buy دادن give
لرزیدن shake پریدن jump
آمدن come رفتن go
بازی کردن play حمل کردن carry
دویدن run راه رفتن walk
مطالعه کردن study تمیز کردن clean
نقاشی کردن draw راندن drive
ساختن build نابود کردن destroy

مثال از افعال حرکتی (کنشی) در داخل جمله

I just want to sit down and relax.

من فقط میخواهم بنشینم و استراحت کنم.


See, listen, and be silent, and you will live in peace.

نگاه کن، گوش کن، و ساکت باش، در نتیجه در آرامش زندگی خواهی کرد.


Cry with one eye and laugh with the other.

با یک چشم گریه کن و با دیگری بخند.


You forgot to turn off the light.

یادت رفت لامپ را خاموش کنی.


Sara is studying hard for her exams.

سارا برای امتحان هایش سخت مطالعه میکند.


What are yo doing in the kitchen? I’m cooking.

در آشپزخانه چه کار میکنی؟ دارم آشپزی میکنم.


The children are playing in the yard.

بچه ها در حیاط مشغول بازی هستند.
افعال حالتی در زبان انگلیسی

افعال حالتی (state verbs) به افعالی گفته میشود که نشان دهنده یک حالت هستند و انجام شدن کاری را نشان نمی دهند. مهم ترین نکته در مورد این افعال این است که آنها را نمیتوان در حالت استمراری به کار برد. افعال حالتی شامل گروه های زیر می باشند:

  • افعال حسی (مانند see – hear – smell و …)
  • افعال ربطی (مانند sound – seem – become و …)
  • افعالی که ب احساسات و تفکر مربوط اند (مانند love – hate – like – doubt و …)
  • افعالی که به مالکیت و تعلق اشاره دارند. (مانند have – belong – own – want و …)
  • افعال to be و افعالی که به شامل بودن را نشان میدهند (مانند be – is -are – contain – consist و … )

لیست مهمترین افعال حالتی را به همراه مثال در ادامه مشاهده می کنید:

معنی افعال حالتی معنی افعال حالتی
باور داشتن believe ظاهر شدن appear
در نظر گرفتن consider متعلق بودن belong
شامل بودن contain شامل شدن consist
بودن be هزینه داشتن cost
مناسب بودن fit وجود داشتن exist
شنیدن hear متنفر بودن hate
شناختن know داشتن have
عاشق بودن love دوشت داشتن like
منظور داشتن mean مهم بودن matter
مدیون بودن owe نیاز داشتن need
ترجیح دادن prefer مالکیت داشتن own
شباهت داشتن resemble به یاد داشتن remember
فرض کردن suppose به نظر رسیدن seem
فهمیدن understand مشکوک شدن suspect
آرزو داشتن wish خواستن want
موافقت کردن agree نیاز داشتن need
به نظر رسیدن sound به یاد آوردن remember
مخالفت کردن disagree شنیدن hear
شک داشتن doubt راضی بودن satisfy
متنفر بودن dislike آرزو داشتن wish
دانستن realize شایسته بودن deserve
باور کردن believe فرض کردن suppose
قول دادن promise به نظر آمدن taste
تشخیص دادن recognize شامل بودن contain
مهم بودن matter بستگی داشتن depend

مثال از افعال حالتی در داخل جمله

به چند مثال از افعال حالتی در داخل جملات دقت کنید. این نکته را به یاد داشته باشید که این افعال در حالت استمراری به کار نمی روند:

I need a new phone.
I am needing a new phone.

من یک گوشی جدید لازم دارم.


Who does this bag belong to?
Who is this bag belonging to?

این کیف متعلق به چه کسی است؟


They seem tired.
They are seeming tired.

آنها خسته به نظر می آیند.


I like action movies.
I’m liking action movies.

من فیلم های اکشن را دوست دارم.


We understand what they say.
We are understanding what they say.

ما متوجه هستیم که آنها چه میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید