Where? کجا

Where

کلمه پرسشی Where به معنای کجا برای سوالاتی به کار می‌رود که به قیدهای مکان یا مکان اشاره دارد. اگر فعل جمله جزو افعال کمکی، افعال to be و افعال وجهی نبود برای سوالی کردن جمله کافی است مانند مثال زیر جای نهاد و گزاره را عوض کنید.
Where are you?    کجا هستی؟
    من در آشپزخانه هستم. I’m in the kitchen

دیدگاهتان را بنویسید