درس مورد علاقت چیست؟ School Subjects

اسامی درس ها به انگلیسی و سایر زبان ها | School Subjects in English

اسامی درس ها به انگلیسی و سایر زبان ها | School Subjects in English

در این مطلب نام درس های مدرسه را در انگلیسی و سایر زبان های مختلف آموزش می دهیم. این زبان ها شامل انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی، کره ای، ژاپنی، هندی، اسپانیایی و عربی هستند.

نام درس های مدرسه در انگلیسی و زبان های مختلف:

ادبیات = literature= Literatur =littérature=литература=문학=文学=साहित्य=literatura=أدب

زبان = languages= Sprachen=langue=язык=언어=言語=भाषा=idioma=لغه

جغرافیا = geography= Erdkunde=géographie=география=지리=地理=भूगोल= geografía=جغرافیه

تاریخ = history= Geschichte= histoire=история=역사=歴史=इतिहास=historia=تاریخ

هنر = art= Kunst=art=Изобразительное искусство=미술=アート=कला=art=فن

ریاضی = math= Mathematik= math= математический=수학=数学= गणित= mates=الریاضیات

علوم = science= Naturwissenschaft= science= наука=과학=科学= विज्ञान= ciencia= علم

فیزیک = physics= Physik= la physique= физика=물리학=物理= भौतिक विज्ञान= física= علوم فیزیائیه

شیمی = chemistry= Chemie= chimie= химия=화학=化学= रसायन विज्ञान= química= کیمیاء

زیست شناسی = biologie Biologie= biologie= биология=생물학=生物学= जीवविज्ञान= biología= علم الاحیاء

ورزش = physical education= der Sport= éducation physique= физическая культура=체육=体育= शारीरिक शिक्षा= educación Física= التعلیم الجسدی

دیدگاهتان را بنویسید