گرامرWere و Was

,,

توضیح گرامر was و were

فعل «was» گذشته فعل «am/is» و فعل «were» گذشته فعل «are» است. از «was» در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • با اسامی مفرد:

The test was really easy.

امتحان واقعاً ساده بود.

 • با ضمیر اول‌شخص مفرد:

I was watching TV when you called.

وقتی تو زنگ زدی، من داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم.

 • با ضمایر سوم‌شخص مفرد:

It was very nice to see you at the party last night.

از دیدنت در مهمانی دیشب خیلی خوشحال شدم.

He was very tired when he came back home.

وقتی به خانه برگشت خیلی خسته بود.

She wasn’t home last night.

او دیشب در خانه نبود.

 • با ضمایر نامعین مفرد (everybody, anybody, somebody, everyone, anything, everything, something):

Everyone was so kind and helpful.

همه مهربان و یاری‌دهنده بودند.

 • با ضمایر قابل‌شمارش مفرد:

Well, one was able to get away.

خب، یک نفر توانست فرار کند (قسر در برود).

 • با ضمایر غیر قابل‌شمارش مانند «enough/little/less»:

Little was known about the life of Edward Smith.

درباره زندگی «ادوارد اسمیت» اطلاعاتی وجود ندارد.

از «were» در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • با ضمیر دوم‌شخص مفرد و جمع:

Were you happy with the results?

از نتایج راضی بودی؟

 • با ضمیر اول‌شخص جمع:

We were tired of waiting, so we left.

ما از انتظار خسته شده بودیم، برای همین رفتیم.

 • با ضمیر سوم‌شخص جمع:

They were so rude to that poor guy.

آن‌ها با آن مرد فقیر خیلی بی‌ادب بودند.

 • با ضمایر نامعین جمع:

Both were lovely!

هر دو دوست‌داشتنی بودند!

 • با ضمایر قابل‌شمارش جمع:

Many were against it.

عده زیادی مخالف آن بودند.

 • با وجه التزامی فعل» (Subjunctive Mood) برای توصیف حالتی غیرواقعی یا فرضی:

If I were the President of the United States, I’d give homes to all people living on the street.

اگر رئیس‌جمهور آمریکا بودم، به همه مردمی که در خیابان زندگی ‌می‌کنند، خانه می‌دادم.

(در این جمله گوینده از شرایطی صحبت می‌کند که در واقعیت تقریباً غیرممکن است.)

I wish I were in New York!

ای کاش الآن در نیویورک بودم!

(در این جمله، گوینده شرایطی غیرواقعی را آرزو می‌کند.)

I’d be a model if I were taller!

اگر قدم بلندتر بود، مدل می‌شدم.

(قد گوینده بلندتر نیست، در نتیجه نمی‌تواند مدل شود.)

اشکال was و were

was و were برای زمان گذشته به کار می‌روند، اما کاربردهای متفاوتی دارند. از «was» برای اول‌شخص مفرد (I) و سوم‌شخص مفرد (he, she, it) استفاده می‌کنیم. از «were» برای دوم‌شخص مفرد و جمع (you, your, yours) و اول و سوم‌شخص جمع (we, they) استفاده می‌کنیم. در جدول زیر، ساختار جملات was و were را مشاهده می‌کنید.

جمع مفرد
We were I was
You were Your were
They were He was
She was
It was

برای آشنایی بیشتر با گرامر was و were به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I was driving to the park.

من داشتم به سمت پارک رانندگی می‌کردم.

You were drinking some water.

تو داشتی آب می‌خوردی.

He was about to eat diner.

او می‌خواست شام بخورد.

She was in the bank.

او در بانک بود.

It was a great movie.

فیلم بسیار خوبی بود.

We were in the right place.

ما جای درستی بودیم.

They were not home yesterday.

آن‌ها دیروز خانه نبودند.

چه زمانی از was و were استفاده می کنیم ؟

همان‌طور که اشاره شد، was و were هر دو شکل گذشته فعل «to be» هستند. اما به دلیل کاربردهای فراوانی که در مباحث گرامری دارند، در برخی موارد زبان‌آموزان در استفاده از آن‌ها دچار سردرگمی می‌شوند. البته بسیاری از افراد انگلیسی‌زبان در مکالمه‌های روزانه خود، was و were را به‌جای هم به کار می‌برند، هرچند از نظر دستور زبان درست نباشد. اما برای یادگیری زبان انگلیسی، بهتر است با کاربردهای آن به شکل صحیح آشنا شویم.

برای این‌که بدانیم چه زمانی از was و were استفاده می کنیم در دسته‌بندی زیر به کاربرد was و were اشاره کرده‌ایم.

 • «was» فعل مفرد است و فقط با «I/he/she/it» به کار می‌رود:

I was at the clinic yesterday.

من دیروز در کلینیک بودم.

James was my friend at high school.

«جیمز» دوست من در دبیرستان بود.

(به‌جای ضمایر فاعلی می‌توانیم از اسم نیز استفاده کنیم.)

She was beautiful.

او زیبا بود.

The weather was warmer last summer than it is now.

در تابستان گذشته، هوا گرم‌تر از الآن بود.

 • «was» برای جملاتی به کار می‌رود که واقعیت را توصیف می‌کند:

I was angry when he crashed my car.

وقتی با ماشینم تصادف کردم، عصبانی بودم.

Her hair was shorter before.

موهای او قبلاً کوتاه‌تر بود.

He was elected by people.

او توسط مردم انتخاب شد.

 • «were» فعل جمع است و برای ضمایر فاعلی «you/we/they» به کار می‌رود:

James and I were friends at high school.

من و «جیم» در دوران دبیرستان [با هم] دوست بودیم.

They were in Russia.

آن‌ها در روسیه بودند.

We were at home.

ما در خانه بودیم.

 • از «were» برای بیان موقعیت‌های خیالی یا غیرواقعی نیز می‌توانیم استفاده کنیم. در این حالت فعل به صورت «وجه التزامی» (Subjunctive Mood) به کار می‌رود:

I wish I were taller.

کاش قدم بلندتر بود.

(در این مثال، گوینده آرزو می‌کند که قدش بلندتر از چیزی باشد که در واقعیت هست.)

If you were you, I wouldn’t go there.

اگر جای تو بودم، به آنجا نمی‌رفتم.

(در این مثال نیز گوینده از موضوعی غیرواقعی صحبت می‌کند.)

I still remember our wedding as if it were yesterday.

من هنوز عروسی‌مان را به یاد می‌آورم، انگار همین دیروز بود.

Learn English

کاربرد was و were

فعل‌های was و were در جملات انگلیسی زیاد شنیده می‌شوند. بنابراین، در دسته فعل‌های کاربردی و پرتکرار قرار می‌گیرند و در مباحث گرامری متعددی به کار می‌روند. در ادامه، کاربرد گرامر was و were توضیح داده‌ شده و برای هر یک مثال‌هایی ارائه شده است.

کاربرد was و were در گذشته ساده

از was و were برای ساختن جملات گذشته استفاده می‌شود. در این حالت، was و were به عنوان فعل اصلی در جمله به کار می‌رود و در حالت منفی، بعد از آن «not» می‌آید. به چند مثال زیر توجه کنید.

I was in Moscow last year.

من پارسال در مسکو بودم.

She wasn’t well last week.

هفته گذشته حالش خوب نبود.

It was not my fault!

تقصیر من نبود.

We were worried about the test results.

ما درباره نتایج آزمون نگران بودیم.

They were busy working all day yesterday.

آن‌ها تمام دیروز مرا مشغول کار بودند.

You were supposed to help me.

قرار بود به من کمک کنی.

نکته: ضمیر فاعلی «you» مفرد است، اما برای آن «were» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

You were asleep when he rang.

وقتی زنگ زد، تو خواب بودی.

∗∗∗

Where were you yesterday?

دیروز کجا بودی؟

∗∗∗

Whom were you talking to?

با چه کسی داشتی حرف می‌زنی؟

کاربرد was و were در گذشته استمراری

از دیگر کاربردهای was و were برای زمان گذشته استمراری است. کاربرد گذشته استمراری در توصیف عملی است که در زمان مشخصی در گذشته در حال انجام شدن بوده است. فرمول جملات گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

(Subject + was/were + verb (ing

 

معمولاً در مواقعی که گذشته استمراری به کار می‌رود، عمل دیگری با هم‌پوشانی دارد و آن را قطع می‌کند. در این حالت، عمل طولانی‌تر که زودتر اتفاق افتاده و ناتمام مانده است، گذشته استمراری و عمل کوتاه‌تر که آن را قطع کرده، گذشته ساده است. به چند مثال زیر و نحوه استفاده از was و were توجه کنید.

She was studying when he called.

در حال مطالعه کردن بود که او زنگ زد.

He was cooking when the phone rang.

داشت آشپزی می‌کرد که تلفن زنگ خورد.

They were shopping when they heard an explosion.

داشتند خرید می‌کردند که صدای انفجار را شنیدند.

We were dancing when the power went out.

داشتیم آشپزی می‌کردیم که برق رفت.

I was listening to music when the doorbell rang.

داشتم موسیقی گوش می‌کردم که زنگ خانه به صدا درآمد.

نکته: از was و were در زمان گذشته استمراری، همراه با قیدهای تکرار نیز استفاده می‌شود. در این حالت، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته اغلب تکرار می‌شده، مانند مثال‌های زیر:

He was always buying me flowers.

او همیشه برای من گل می‌خرید.

∗∗∗

She was constantly talking throughout my lessons.

او در طول درس‌های من، مدام صحبت می‌کرد.

∗∗∗

They were always sitting next to each other in class.

آن‌ها همیشه سر کلاس، کنار هم می‌نشستند.

آزمون تافل

کاربرد was و were در جملات شرطی

جملات شرطی در زبان انگلیسی از دو جمله‌واره «If-clause» و «Result Clause» تشکیل شده‌اند. به‌طور کلی، جملات شرطی به سه نوع اول، دوم و سوم تقسیم می‌شوند و کاربرد was و were در جملات شرطی نوع دوم و در جمله‌واره «if» است. جملات شرطی نوع دوم برای بیان موقعیتی غیرواقعی در زمان حال یا آینده استفاده می‌شود. به چند مثال زیر توجه کنید.

If I were you, I wouldn’t touch that.

اگر جای تو بودم، به آن دست نمی‌زدم.

If I were a multi-billionaire, I would rid the world of poverty.

اگر مولتی میلیاردر بودم، دنیا را از فقر نجات می‌دادم.

If I were in his shoes, I would accept their offer.

اگر جای او بودم، پیشنهاد آن‌ها را قبول می‌کردم.

If he were in shape, he could be a model.

اگر اندام متناسبی داشتم، می‌توانستم مدل شوم.

نکته: در جملات شرطی نوع دوم، فعل «to be» فقط به صورت «were» به کار می‌رود، حتی برای فاعل مفرد، اما بسیاری از افراد انگلیسی‌زبان از «was» در حالت محاوره استفاده می‌کنند که از نظر دستوری درست نیست اما کاربرد فراوانی در انگلیسی روزمره دارد. در مثال‌های زیر از «were» استفاده شده است.

If I were you, I would talk to her.

اگر جای تو بودم، با او صحبت می‌کردم.

∗∗∗

If she were home, she would answer the phone.

اگر خانه بود، تلفن را جواب می‌داد.

کاربرد was و were با as if

«as if» و «as though» به معنای «گویی» هستند و با گذشته فعل «to be»، برای بیان موقعیتی غیرواقعی به کار می‌روند که در زمان حال درباره آن صحبت می‌کنیم. به همین دلیل، برای تمام ضمایر فاعلی، فقط از «were» استفاده می‌کنیم.

His father talked to him as though he were a child.

پدرش طوری با او صحبت می‌کرد که انگار بچه است.

She took over the meeting as if she were the boss.

او طوری جلسه را به عهده گرفت که انگار مدیر است.

He looked as though he were frightened.

طوری به نظر می‌رسید که انگار ترسیده است.

کاربرد was و were با if only

کاربرد «if only» مانند «wish» است و برای صحبت کردن درباره آرزویی غیرواقعی در زمان حال به کار می‌رود. در جملاتی که «if only» به کار رفته، شکل گذشته فعل «to be» به صورت «were» کاربرد دارد، مانند مثال‌های زیر:

If only my teacher were here.

کاش معلمم اینجا بود.

If only she weren’t so tired.

کاش این‌قدر خسته نبود.

گرامر was

کاربرد was و were در Subjunctive

از «وجه التزامی فعل» برای بیان جملات فرضی یا غیرواقعی استفاده می‌شود. ساختار این جملات فقط با «were» است و برای تمام ضمایر فاعلی به کار می‌رود. به عبارت ساده‌تر، در گرامر Subjunctive از «was» استفاده نمی‌شود.

I wish I weren’t so shy.

کاش این‌قدر خجالتی نبودم.

(گوینده فردی خجالتی است.)

I wish it were warmer outside.

کاش بیرون گرم‌‌تر بود.

(بیرون گرم‌تر نیست.)

If I were taller, I could be a basketball player.

اگر بلندتر بودم، می‌توانستم بسکتبالیست شوم.

(او نمی‌تواند بسکتبالیست شود چون قدش بلند نیست.)

If John were a rich man, he could buy a fancy car.

اگر «جان» یک مرد ثروتمندی بود، می‌توانست ماشین شیکی بخرد.

(«جان» مرد ثروتمندی نیست، بنابراین نمی‌تواند ماشین خوبی بخرد.)

He acts as if he were the one in charge.

او طوری رفتار می‌کند که انگار خودش مسئول است.

(در واقع او مسئول نیست.)

John spends money as if he were a billionaire.

جان طوری پول خرج می‌کند که انگار میلیاردر است.

(در واقع او میلیاردر نیست.)

در مثال‌های فوق از «were» استفاده شده، زیرا موقعیتی غیرواقعی را توصیف می‌کند.

کاربرد was و were در جملات مجهول

در جملات مجهول، ساختار فعل اهمیت زیادی دارد. برای مجهول گذشته ساده از «was» و «were» و قسمت سوم فعل استفاده می‌کنیم. فرمول جملات مهول گذشته ساده به صورت زیر است:

Subject + was/were + p.p

 

به مثال‌های زیر توجه کنید.

The movie ET was directed by Spielberg.

فیلم «ET» توسط «Spielberg» کارگردانی شد.

This house was built by my father.

خانه توسط پدرم ساخته شد.

علاوه بر مجهول گذشته ساده، برای مجهول گذشته استمراری نیز از «was» و‌ «were» کمک می‌گیریم، اما ساختار جمله با حالت گذشته ساده تفاوت دارد. فرمول جملات مجهول گذشته استمراری به صورت زیر است:

 

Subject + was/were + being + p.p

 

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات مجهول گذشته استمراری بیشتر آشنا شوید.

The house was being cleaned.

خانه داشت تمیز می‌شود.

The stone was being thrown by the boy.

سنگ توسط پسربچه پرتاب می‌شد.

آموزش لغات انگلیسی

تفاوت There was و There were

از ‌was و were در جملاتی که با «there» شروع می‌شوند نیز استفاده می‌کنیم که برای زمان گذشته ساده به کار می‌رود. «was» برای اسامی مفرد و غیر قابل‌شمارش و «were» برای اسامی جمع به کار می‌رود. برای منفی کردن این جملات، منفی‌کننده «not» بعد از «was» و «were» به کار می‌رود. به چند مثال و ترجمه آن‌ها زیر توجه کنید.

There was a book on the desk.

کتابی روی میز بود.

There were many chairs in the room.

تعداد زیادی صندلی در اتاق بود.

When I opened the fridge, I found there was no more milk left.

وقتی در یخچال را باز کردم، هیچ شیری نمانده بود.

(در این جمله، «milk» اسم غیر قابل‌شمارش است، بنابراین از «was» استفاده می‌کنیم.)

When I opened the fridge, I found there were no more eggs left.

وقتی در یخچال را باز کردم، هیچ تخم‌مرغی نمانده بود.

(در این جمله، «eggs» اسم قابل‌شمارش جمع است، بنابراین از «were» استفاده می‌کنیم.)

There weren’t a lot of people in the conference.

افراد زیادی در همایش نبودند.

متن انگلیسی با was و were

برای درک بهتر گرامر was و were می‌توانید متن انگلیسی و ترجمه آن را مطالعه کنید. به کاربرد was و were در جمله‌ها دقت کنید.

When I was young, I used to play with my friends in the park. We played a lot and It was fun. Sometimes, they would ask me to do things for them. This always made me happy because I thought I was important to my friends.

One day, I was playing with my friends in the park and I saw a girl who was smaller than me. I went up to her and asked her if she wanted to play with us.

She said yes and we played together for a while. After that, I played with her a lot. She was a very nice girl and I was happy to play with her. She never asked me for anything.

I liked playing with her because she made me feel good. One day, she went home and I went back to play with my friends in the park. I didn’t see her for a few weeks after that.

When I asked about her, they told me that she moved to another state. It made me feel sad when they told me this because she was my friend and I missed her very much.

ترجمه متن انگلیسی

وقتی جوان بودم، با دوستانم در پارک بازی می‌کردم. ما زیاد بازی می‌کردیم و خوش می‌گذشت. بعضی وقت‌ها دوستانم کارهایی به من می‌دادند تا برایشان انجام دهم. این من را خوشحال می‌کرد، زیرا فکر می‌کردم برای دوستانم مهم هستم.

یک روز با دوستانم در پارک مشغول بازی بودم که دختری را دیدم که از من کوچک‌تر بود. به سمت او رفتم و از او پرسیدم که آیا می‌خواهد با ما بازی کند؟

او گفت بله و مدتی با هم بازی کردیم. بعد از آن با او زیاد بازی کردم. او دختر بسیار خوبی بود و من از بازی با او خوشحال بودم. او هرگز از من چیزی نخواست.

بازی کردن با او را دوست داشتم، چون باعث می‌شد من حس خوبی داشته باشم. یک روز او به خانه رفت و من برگشتم تا با دوستانم در پارک بازی کنم. بعد از آن، چند هفته‌ای او را ندیدم.

وقتی به آنجا رسیدم، به من گفتند که به ایالت دیگری نقل مکان کرده است. وقتی این را به من گفتند، ناراحت شدم چون دوستم بود و دلم برایش خیلی تنگ شده بود.

جمع‌بندی

افعال was و were در جمله کاربردهای متفاوتی دارند، بنابراین لازم است بدانیم چه زمانی از was و were استفاده می کنیم. در این مطلب، با آموزش گرامر was و were آشنا شدیم و کاربرد آن‌ها را در موقعیت‌های مختلف یاد گرفتیم. به طور کلی، «was» برای اول‌شخص و سوم‌شخص مفرد (I, he, she, it) در زمان گذشته به کار می‌رود و «were» برای دوم‌شخص مفرد و جمع (you) و اول‌شخص و سوم‌شخص جمع (we, they) به کار می‌رود.

علاوه بر این، از «were» در جملات شرطی، همراه با wish و برای «وجه التزامی فعل» استفاده می‌کنیم که در جمله واره‌های وابسته به کار می‌رود و ضرورت انجام کاری را نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید